Strålsäkerhetsmyndigheten

Nu börjar mätsäsongen för radon

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 08:51 CEST

Varje år drabbas cirka 500 personer av lungcancer som orsakats av för höga halter av radongas i inomhusluften. Under perioden 1 oktober till 30 april rekommenderas alla villaägare att mäta radonhalten.

Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Risken ökar ju högre halterna av radon är i inomhusluften. Allvarligast är radon för dem som röker. Rökare står för 450 av de 500 cancerfall som orsakas av radon. Uppskattningsvis finns det cirka 325 000 bostäder med radonhalter som överstiger riktvärdet 200 Bq/m3.

– Det är helt klarlagt att det finns hälsorisker med att andas in en radioaktiv gas. Därför rekommenderar vi att alla fastighetsägare mäter radonhalten i inomhusluften, säger Emil Bengtsson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Radon i inomhusluften kommer från marken, byggnadsmaterialet och hushållsvattnet. Den luft som finns i marken har alltid hög radonhalt, även om halten kan vara olika hög i olika områden. Eftersom lufttrycket inomhus nästan alltid är lägre än utomhus kan radonhaltig luft sugas in i huset. Det finns också vissa byggnadsmaterial som innehåller radon, främst handlar det om så kallad blåbetong som många hus byggdes av mellan 1930-talet och 1978.

Radon i inomhusluften ska mätas under eldningssäsongen från första oktober till sista april. För att få fram ett årsmedelvärde bör man mäta under tre månader.

Om årsmedelvärdet överstiger 200 Bq/m3 kan villaägaren få bidrag för att åtgärda bostaden.

Kommunerna har mer information om hur man går tillväga för att mäta radon i bostäder. Bidraget för att åtgärda radonhalten söks hos länsstyrelsen. För att man ska kunna få bidraget får mätningen inte vara äldre än fem år. Villaägaren får heller inte ha påbörjat några åtgärder, till exempel ha beställt åtgärderna innan han/hon ansöker om bidrag. Radonbidraget och ROT-avdrag kan kombineras om man ansöker om radonbidrag för materialkostnaden och begär skattereduktion för arbetskostnaden.

Vem ska mäta radon?

Myndigheterna rekommenderar att alla fastighetsägare mäter radon.

Tänk på:

Att radonhalten kan förändras över tid. Har du inte mätt radonhalten de senaste tio åren bör du överväga en ny mätning

Att göra en ny mätning om du renoverat ditt hus. I samband med renovering kan små sprickor uppstå i grunden där radongasen kan tränga in från marken. Sprickorna kan vara så små att de inte är synliga.

Att hus som byggts med blåbetong kan ha extra höga halter av radon i inomhusluften.

Fakta om radon:

Radon och så kallade radondöttrar följer med inandningsluften till luftrör och lungor. Strålningen kan ge skador som leder till lungcancer. Även andra organ i kroppen får en stråldos från radonet, men risken är mindre. Det tar mellan 15 och 40 år från det att någon utsatts för radon till dess att lungcancer utvecklas.

Läs mer på www.radonguiden.se

Ytterligare information:

Strålsäkerhetsmyndigheten
Frågor om hälsorisker och mätmetoder:
Emil Bengtsson, utredare, telefon 08-799 44 81
Kirlna Skeppström, utredare, telefon 08-799 41 17

Boverket
Generella frågor om radon, framför allt åtgärder:
Birgitta Frejd, informationschef, telefon 0455-353019

Socialstyrelsen
Frågor om riktvärdet och hälsorisker:
Iréne Andersson, telefon 075-247 36 72
Michael Ressner, telefon 075-247 31 46

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Uppdraget omfattar både dig som privatperson och som yrkesverksam.

Myndigheten arbetar inom ett mycket brett område: kärnkraft, avveckling av kärnkraft, kärnavfall, transporter av radioaktiva ämnen, sol, solarier, elektromagnetiska fält, laser, radon, kosmisk strålning, beredskap mot händelser och olyckor med strålning, biobränsle samt användning av strålning inom vård, forskning och industri.