Sundsvalls kommun

Nu byggs det ännu mer i Sundsvall

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2016 07:15 CEST

Det är mycket som händer i Sundsvall just nu och flera större byggprojekt inleds den närmaste tiden. Redan nu i veckan påbörjas både upprustningen av Trafikgatan och den andra etappen i upprustningen av Köpmangatan.

Trafikgatan rustas upp

Längs Trafikgatan byggs två nya cirkulationer med anslutning från Riddargatan och Skönsbergsvägen. Den enda byggs vid korsningen Riddargatan/Trafikgatan/Medborgarbron och den andra vid korsningen Skönsbergsvägen/Trafikgatan/Skönsbergsbron.

- Under förra året byggde vi Heffnerslänken som går parallellt med Industrigatan från gamla Ortviksvägen/Heffnersvägen, genom norra brofästet till Förrådsgatan. Nu förbättrar vi framkomligheten i området ytterligare i och med de två nya cirkulationsplatserna, säger Mikael Johansson, Projektledare Gatuavdelningen.

Bjälkvägen öppnas upp

Bjälkvägen öppnas igen när cirkulationen vid Skönsbergsvägen är färdig hösten 2016. Bjälkvägen byter namn och blir Trafikgatan efter Basgränd och utgör i höst det fjärde benet i den nya cirkulationen.

Gång- och cykelbanan rustas upp

Även gång- och cykelbanan längs Trafikgatan rustas upp mellan Skönsbergsvägen och Bygatebron.

- Även framkomligheten för gående och cyklister förbättrats nu i och med att anslutande gång- och cykelvägar är klara och i och med att den redan befintliga gång- och cykelbanan ska rustas upp, säger Mikael Johansson.

Arbetet med de både cirkulationerna och gång- och cykelbanan beräknas vara klart hösten 2016. Både Medborgarbron och Skönsbergsbron kommer att kunna användas under byggtiden. Däremot kan det vara begränsad framkomlighet vid broarna och längs Trafikgatan.

- Efter flera år av byggande i området sker nu slutarbetena kring nya E4. Periodvis sker arbetsmoment som kan upplevas störande för dig som närboende och verksam i området, säger Mikael Johansson.

Läs mer på: www.sundsvall.se/trafikgatan

Etapp 2 på Köpmangatan

Under sommaren 2016 pågår den andra etappen i upprustningen av Köpmangatan mellan Centralgatan och Skolhusallén.

- Gator utsätts för stora påfrestningar till följd av exempelvis väder och vind. För att ha fungerande trafikmiljöer måste de underhållas kontinuerligt, säger Anneli Claesson, Projektledare Gatuavdelningen.

I den andra etappen i upprustningen av Köpmangatan monteras nya belysningsstolpar längs vägen samtidigt som trottoarerna får ny plattbeläggning och träden ses över. Sjuka träd kommer att bytas ut och resterande träd kommer att få nya eller utökade skelettjordar, d.v.s. jordar som är bättre för trädens rötter.

- Träden längs gatan måste renoveras för att de ska trivas och ha bättre växtförhållanden. Andra åtgärder som måste göras är att att trasiga och/eller skeva plattor längs trottoarerna ersätts eller läggs om samt att belysningen längs Köpmangatan ska bytas ut då den i dagsläget är väldigt dålig, säger Anneli Claesson.

Belysningen längs Köpmangatan består idag till stor del av linspann med belysningsarmaturer. Så kallade kvicksilverarmaturer som enligt lag måste tas bort. Den nya belysningen kommer att bestå av armaturer både längs trottoaren, placerade i trädraden på norra sidan, samt sittandes på fasadväggar på södra sidan, mellan Tullgatan och Strandgatan.

- De nya armaturerna kommer att harmonera med den äldre stilen i Stenstan. Utseendemässigt kommer belysningen att se antik ut men kommer att bestå av ny effektiv ledbelysning. Vid övergångsställena förstärks belysningen med extra stolpar på södra sidan, säger Johnas Norberg, Belysningsingenjör Gatuavdelningen.

Under byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet längs Köpmangatan. Arbetet beräknas vara klart hösten 2016. 

Läs mer på: www.sundsvall.se/kopmangatan

Kontakt:

Mikael Johansson
Projektledare Trafikgatan, Gatuavdelningen, Sundsvalls kommun.
Telefon: 060-191527 / 070-3767666

Mail: mikael.johansson@sundsvall.se

Anneli Claesson
Projektledare Köpmangatan, Gatuavdelningen, Sundsvalls kommun.
Telefon: 060-191426 / 070-1916210
Mail: anneli.claesson@sundsvall.se

Johnas Norberg
Projektledare Köpmangatan / Belysningsingenjör, Gatuavdelningen, Sundsvalls kommun.
Telefon: 060-192271 / 070-6829612
Mail: johnas.norberg@sundsvall.se

Linnea Lång
Kommunikatör, Gatuavdelningen, Sundsvalls kommun.
Telefon:
060-191331 / 073-2713209
Mail: linnea.lang@sundsvall.se