Miljöpartiet Stockholms stad

Nu byggs säkrare cykelbanor för att få fler stockholmare att cykla

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 12:18 CEST

I dag startade bygget av nya separerade cykelbanor utmed Långholmsgatan för 35 miljoner, där 10 000 cyklande stockholmare passerar under ett dygn. Just nu pågår 17 större beslutade cykelprojekt i Stockholm. Den senaste årsrapporten visar att cykeltrafiken ökade i maj 2015 jämfört med 2014.

Långholmsgatan är ett av stadens mest frekventerade cykelstråk med cirka 10 000 cyklister per dygn under högsäsong och binder samman de västliga delarna av söderort med innerstaden genom Västerbron och Liljeholmsbron.

Trots att cyklister vår och sommar utgör cirka 15 procent av samtliga personpassager saknar Långholmsgatan i dag helt åtgärder för cykel på del av sträckan

Nu byggs separerade – och enkelriktade – 2,25 meter breda cykelbanor i respektive riktning. Gångbanorna förblir tre meter breda. Ett bilkörfält i sydlig riktning och ett busskörfält i nordlig riktning försvinner för att få plats med de nya cykelbanorna, det senare har beslutats i samråd med SLL och ansvarig bussentreprenör. Det stora antalet cyklister i busskörfältet i rusningstid gör att busschaufförer redan i dag använder bilkörfälten, som har god framkomlighet.

I vinter ska allt vara klart.

– De nya cykelbanorna kommer att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för cyklister på Långholmsgatan. Totalt satsar vi under mandatperioden en miljard kronor för att göra det lättare att pendla med cykel, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Förutom ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för cyklister och fotgängare förbättras tryggheten också genom att olika trafikanter separeras. Även gaturummet kommer att få en mjukare framtoning genom nya planteringar och plats för nya uteserveringar vilket kan bidra till att ytterligare höja attraktiviteten för fotgängare och cyklister.

– På Långholmsgatan bygger vi inte bara cykelbanor, vi bygger om gaturummet till en modern och mänsklig stadsgata för stockholmarna, säger Daniel Helldén.

En ny gågata skapas där lokalgatan mellan Högalidsgatan och Verkstadsgatan ligger idag. Parkeringarna försvinner och platsen får nya planteringar, sittytor, cykelställ samt ny belysning. Vidare förbättras möjligheten till uteserveringar för verksamhetslokalerna i den intilliggande fastigheten.

Trafiksignalen i korsningen Högalidsgatan–Långholmsgatan ersätts av en genomgående gång- och cykelbana för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter. En ny genomgående gång- och cykelbana skapas även på andra sidan Långholmsgatan i korsningen med Pålsundsbacken. Busshållplatsernas väntytor breddas och rensas från möblering. På bägge sidor leds cykelbanan bakom hållplatslägena.

Av kostnaden på 35 miljoner får Stockholms stad statlig medfinansiering på 7,5 miljoner.

Sträckan från Folkskolegatan söderut till Liljeholmsbron kommer att genomföras som en etapp två i samband med att bron renoveras och gatan får ny utformning.

Beslutet i trafiknämnden 2015: http://insynsverige.se/stockholm-trafiknamnden/dagordning?date=2015-05-21#agenda-12


Korta fakta cykling i Stockholm

 • I fjol ökade cyklingen igen i Stockholm, efter att ha minskat något 2014
 • I innerstaden är antalet cyklister som passerar City och Saltsjö-Mälaren oförändrat medan passagerna in och ut ur innerstaden ökade cirka tre procent, visar jämförelse av medelvärdet 2010–2014 med 2011–2015.
 • I ytterstaden passerade 2015 cirka tio procent fler cyklande stockholmare under ett dygn i augusti–september jämfört med 2011.
 • Siffran för antalet gånger stockholmare cyklade in och ut ur city var 58 832 per dygn. Strömbron och Klara Mälarstrand har flest cykelpassager, 15 256 respektive 8 546.
 • Under ett dygn i maj 2015 cyklade i snitt stockholmarna in eller ut innerstaden 58 370 gånger. Flest passerade Liljeholmsbron (8 380) och Skanstullsbron (6 800), följt av Tranebergsbron (6 260) och Danviksbron (5 420).
 • Saltsjö-Mälaren passerades 34 310 gånger av cyklister. Vid Slussen (Skeppsbron och Munkbron) var passagerna drygt 23 000.
 • Totalt finns 55 stycken automatiska mätstationer som registrerar cykelpassager dygnet runt under hela året.
 • Trafikkontoret har börjat installera automatiska mätningsstationer för fotgängare.
 • I innerstaden mäter dessutom trafikobservatörer maj–juni kl. 07–09, 12–14 och 16–18 måndag–torsdag.
 • I ytterstaden mäts cykelflödet främst med mobil slangutrustning men också manuellt augusti–september under en vecka.

Läs årsrapporten: http://insynsverige.se/stockholm-trafiknamnden/sammantrade?date=2016-04-14#agenda-23

Alla pågående cykelprojekt i Stockholm

 1. Enskede, Sockenvägen
 2. Farsta, Ågesta broväg och Magelungsvägen
 3. Hagsätra, Ormkärrsvägen
 4. Bromma, Gustavslundsvägen
 5. Södermalm, Långholmsgatan
 6. Östermalm, Lidingövägen
 7. Liljeholmen, Marievik
 8. Kungsholmen, Kungsholms strand
 9. Kungsholmen, Norr Mälarstrand
 10. Östermalm, Värtavägen
 11. Skärholmen, Skärsholmsvägen etapp 2
 12. Hässelby, Växthusvägen
 13. Kungsholmen, Rålamshovsleden
 14. Kungsholmen, Västerbronedfarten
 15. Örby, Gamla Huddingevägen
 16. Mariehäll, Bällstavägen
 17. Globen, Arenavägen

Läs mer: http://bygg.stockholm.se/Hallbar-stad/Cykelprojekt/Cykelprojekt-under-genomforande-/

För vidare information

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0761-22 96 26

mattias.bengtsson.bystrom@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad