Saco

Nu finns Akademikerrapporten 2003

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 08:45 CET

Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25-64 år har i dag någon form av högskoleutbildning.

Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna som grupp. Bland annat därför har SACO tagit fram Akademikerrapporten - en omfattande undersökning som bygger på ett representativt urval av medlemmar från de 26 SACO-förbunden.

Rapporten är en del av SACO:s fokusområde Akademikerna i Sverige. Rapporten syftar till att visa att SACO och SACO:s medlemsförbund inte bara är fackliga organisationer i traditionell mening, utan också yrkes- och utbildningsföreningar för sina medlemmar. Därför visar rapporten på ett vidare perspektiv på akademikerna, deras yrkesutövning och förutsättningarna för denna.

Rapporten avslutas med tre övergripande slutsatser:

Akademikerna - en växande grupp. Nästan var tredje person i arbetsför ålder i Sverige har i dag någon form av universitets- eller högskoleutbildning. Gruppen akademiker har vuxit och blivit mer mångfacetterad. Akademikerna har i kraft av sin kunskapsnivå alltid haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. Bland annat därför är ökningen av antalet akademiker intressant ur ett större samhällsperspektiv. Vilka förändringar kommer den att innebära på sikt? Den ställer också nya krav - inte minst på akademikernas fackliga företrädare.

Stora skillnader mellan kvinnor och män. Av resultaten framgår också att det råder stora skillnader mellan kvinnliga och manliga akademiker. Det är en stor och viktig samhällsförändring att antalet kvinnliga akademiker har ökat och att en majoritet av SACO: s medlemmar nu är kvinnor. Men mycket återstår att göra när det gäller att öka jämställdheten mellan kvinnliga och manliga akademiker. Lagar, regler och attityder måste förändras så att både män och kvinnor kan kombinera en yrkeskarriär med familj och barn. Det är först då som vi får stora funktionella arbetsmarknader - för såväl män som kvinnor - vilket kan bidra till bättre kapacitetsutnyttjande av humankapitalet och därmed högre tillväxt.

Alltför många hinder för utveckling. Av resultaten i Akademikerrapporten framgår att de allra flesta akademiker är nöjda med det jobb som de i dag har. Men det framgår också att det finns många hinder som försvårar för akademiker att utvecklas inom sina yrken. Det är viktigt att öka akademikernas utvecklingsmöjligheter inom yrkeslivet. Annars kommer utbyggnaden av den högre utbildningen inte att ge de positiva effekter som från början eftersträvades.

Den som vill veta mer om rapporten kan kontakta Jonas Bengtsson, SACO, 08-613 48 88 eller 070-593 03 47.

Rapporten finns att ladda ner som pdf-fil på www.saco.se