Svenskt Näringsliv

Nu finns en vägledning för styrelsens rapportering om intern kontroll enligt bolagsstyrningskoden.

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 14:31 CEST

Pressmeddelande från FAR och Svenskt Näringsliv

Kodgruppen avlämnade i december 2004 Svensk kod för bolagsstyrning (koden). I koden anges att styrelsen årligen skall avge en rapport om hur den interna kontrollen, avseende den finansiella rapporteringen, är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall granskas av bolagets revisor. Förtroendekommissionen förutsatte att företagen och revisorerna skulle ta fram en vägledning anpassad för svenska förhållanden. Nu presenteras en sådan vägledning av arbetsgrupper från Svenskt Näringsliv och FAR.
Koden tar fasta på att styrelsen ska rapportera om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Detta blir ett nytt inslag i företagets informationsgivning. I sak handlar det om att åskådliggöra det ansvar för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen som styrelsen har redan i dag enligt aktiebolagslagen.

Carl-Gustaf Burén, ansvarig för redovisningsfrågor, på Svenskt Näringsliv har samordnat en grupp med representanter för företag och Anders Malmeby, auktoriserad revisor, har koordinerat en arbetsgrupp från FAR, föreningen för revisionsbyråbranschen. Nu lämnas en gemensamt framarbetad vägledning för rapportering om intern kontroll enligt koden.

Förslaget har gått ut på en bred remiss. Remisstiden gick ut den 15 september. ”Remissutfallet har varit mycket positivt vilket bidragit till att vägledningen snabbt kunnat färdigställas”, konstaterar Carl-Gustaf Burén och Anders Malmeby.

”Vägledningen är principbaserad och utan formaliserad detaljreglering. I kodens anda har vi fokuserat på innehållet och inte på formen”, säger Anders Malmeby.

”Styrelsens uttalande ska kunna utformas utifrån varje bolags särskilda förutsättningar”, menar Carl-Gustaf Burén.

”Vi ser internkontrollrapporten som väsentlig för ökat förtroende för företagens finansiella rapportering. Vägledningen har en viktig funktion i denna process”, noterar Carl-Gustaf Burén och Anders Malmeby.

Vägledningens text kommer att läggas ut på båda organisationernas hemsidor www.svensktnaringsliv.se respektive www.far.se. Ett särskilt remissbehandlingsdokument har också upprättats. Det visar hur grupperna behandlat erhållna svar och synpunkter i samband med remissomgången av vägledningen. Även texten till detta dokument läggs ut på de båda organisationernas hemsidor.

Vägledningen kommer inom kort att tryckas samt tillhandahållas i engelsk översättning.

För mer information kontakta:
Carl-Gustaf Burén, Svenskt Näringsliv, 070-278 30 74
Anders Malmeby, FAR, 070-594 60 48