Länsstyrelsen i Västernorrland

Nu genomförs slutjusteringen av de nya hastighetsgränserna

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 11:44 CET

Länsstyrelsen beslutar i dagarna om nya lokala hastighetsgränser på länets vägar utanför tättbebyggt område. Tillsammans med de nya hastighetsgränser som infördes 2008-2009 på det statliga vägnätet blir då hastighetsöversynen på de nationella och regionala vägarna genomförd i Västernorrland.

Besluten grundar sig på den hastighetsöversyn av det allmänna vägnätet som Trafikverket - tidigare Vägverket - genomfört. Under 2008 behandlades nationella vägar i en första etapp och under 2009 regionala vägar i etapp 2. Under år 2010 har lokala hastighetsnedsättningar på vägnätet i länen utvärderats i syfte att anpassa de lokala trafikföreskrifterna till de nya hastigheterna.

— Det är ett viktigt steg att både vägens generellt tillåtna hastighet och besluten om avvikelser i till exempel korsningar eller genom samhällen är utformade med hänsyn till standard, säkerhet och trafikmängder, säger Göran Bäckman, som är länsstyrelsens handläggare när det gäller frågor om hastighetsgränser. Förslagen innebär både höjningar och sänkningar av nuvarande lokala hastighetsgränser.

Trafikverket tar beslut om tillåten högsta hastighet på det statliga vägnätet och Länsstyrelserna fastställer de lokala hastighetsgränserna. Arbetet sker i samråd mellan myndigheterna. Översynen som ligger till grund för förslagen på nya hastigheter, tar hänsyn till vilka risker olika vägtyper, trafiklösningar, utfarter, siktförhållanden, separeringsgrad och trafikmängd innebär.

— Målet är att hitta rätt hastighet med hänsyn till flera aspekter, så som trafiksäkerhet, miljö, framkomlighet och därmed en acceptans från trafikanterna, säger Fredrik Åberg, projektledare, Trafikverket.

Kontaktpersoner:
Göran Bäckman , Länsstyrelsen, tel 0611-34 91 33
Fredrik Åberg, projektledare Trafikverket, tel 072-245 85 31