Vägverket

Nu inviger Vägverket E18 Lekhyttan - Adolfsberg

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2008 11:05 CET


I dag, den 22 december, klockan 10.30 invigdes den nya sträckan mellan Lekhyttan och Vintrosa. - Den nya vägsträckan blir som en julklapp till trafikanterna inför helgerna, säger Ingemar Skogö, generaldirektör på Vägverket.

 

Från det att nya E18 har öppnat för trafik beräknas restiden för fordonstrafik minska med 233 600 timmar/år varav den tunga fordonstrafikens restid står för 20 040 av timmarna.
År 2010 beräknas antalet döda och svårt skadade på sträckan ha minskat med nästan 4,5 personer per år. Sedan början på 1990-talet har årsmedeldygntrafiken ökat med 3000-4000 fordon, och den tunga trafiken har nästan fördubblats.

I framtiden avser Vägverket att mötessäkra E18 Karlskoga-Lekhyttan genom att bygga om den befintliga vägen till mötesfri landsväg. Projektet ingår som en del i mötessäkring av hela E18 och ombyggnationens start är planerad till hösten 2009.
I Kilbergskantens ädellövskogar har den större vattensalamandern några av de finaste förekomstområdena i landet. I och med vägbygget försvann några hektar av lövskogen. Flera salamanderdammar har anlagts i trakten av Solberga och salamandrarna har hittat nya platser att leva på, en bit norr om motorvägen. Ett "salamanderskydd" har också satts upp för att hindra att salamandrar tar sig ut på den nya vägen och blir överkörda.

Gamla E18
Den tidigare sträckan har brister i framkomlighets- och vägbredden varierar mellan 8-13 meter och har få partier som medger trafiksäkra omkörningar. Längs vägen finns cirka 90 stycken fastigheter som haft bullernivåer som överstiger riktvärdet 55 dBA utomhus.

Fakta
Väglängd: 18,5 km
Vägbredd: 18,5 meter mellan Lekhyttan och Lanna/Vintrosa. Resterande vägsträcka: 21,5 meter. Vägen byggs med två körfält i vardera riktningen som skiljs åt av ett vajerräcke.
Broar och portar: 22 stycken. Störst blir bron över Garphytteån, cirka 290 meter.
Gång- och cykelvägar: Cirka 3 km.
Enskilda vägar: Cirka 4 km
Övriga allmänna vägar och ramper: Cirka 10 km
Gamla E18 kommer att tjäna som lokalväg för långsamtgående fordon, gående och cyklister när den nya vägen öppnats.
Bygget startade 2005.
Kostnad: Totalt drygt 600 miljoner kronor. I summan ingår förutom kostnader för själva vägbygget också bland annat marklösen, arkeologiska undersökningar, miljöåtgärder samt projektering.

Mer fakta om projektet finns på www.vv.se/e18lekhyttan

Frågor om projektet besvaras av projektledare Håkan Nicander, telefon 016-15 72 03