Sundsvalls kommun

Nu påbörjas upprustningen av kajerna längs Norra kajen

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 08:57 CET

Upphandlingen är nu klar och upprustningen av kajerna vid Norra kajen-området kan påbörjas.  Generalentreprenören Peab utför samtliga arbeten tillsammans med projektledning från stadsbyggnadskontoret och underentreprenörer. Arbetet omfattar tre av fem kvarter i detaljplan 1 B. Ambitionen är att området ska vara färdigställt för exploatörer våren 2014. 

Vilket område omfattas och när kommer det att göras?
Totalt omfattas fem kvarter i detaljplanen 1 B för Norra kajen men de första arbetsinsatserna berör tre av dessa fem kvarter. Arbetet kommer att pågå under perioden oktober 2012 till och med juni 2014.

Vad händer i området
Den gamla kajen rivs och ersätts med en ny. Marken i området är inte så förorenad som man till en början misstänkt. Viss sanering kommer ändå att genomföras. Delar av massorna kommer att transporteras till Hillstamon.

En ny och bättre strandpromenad
I och med att kajerna vid Norra kajen-området rustas upp kommer även befintlig strandpromenad att byggas om och förbättras.

Vilken entreprenör genomför arbetet?
Entreprenör för kajutbyggnaden blir Peab Sverige.

Vilka påverkas av arbetet och på vilket sätt?
Under byggtiden kommer befintlig strandpromenad att vara avstängd. Gående och cyklister hänvisas till Lagergatan och Heffnersvägen under arbetsperioden. Arbetsinsatsen kräver visst pålningsarbete vilket kan innebära mindre störningar. Handel och kontorsverksamhet i området kommer inte att påverkas nämnvärt av arbetsinsatsen.

Varför genomförs arbetet?
Norra Kajen Exploatering AB har som uppdrag att utveckla Norra kajen enligt intentionerna i ”Stadsvision Sundsvall”. För att möjliggöra detta behöver bland annat kajerna i området rustas upp.

Relaterade dokument
Den som vill veta mer om planerna för Norra kajen finner information om den fördjupade översiktsplanen (antogs 30 november 2009) och detaljplan 1B (antogs 20 juni 2011) på kommunens hemsida: www.sundsvall.se/norrakajen.

Kontakt:
Benny Ersson, projektledare Sundsvalls kommun
Telefon: 060-19 13 07, 070-191 21 31