Järfälla kommun

Nu ska kommuninvånarna tycka till om sitt Järfälla

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 09:47 CEST

Kommunstyrelsen i Järfälla har beslutat att ett nytt förslag till översiktsplan ska sändas ut på samråd. När en översiktsplan tas fram ska kommunen samråda med medborgare, företag, myndigheter och intresseorganisationer. Syftet är att fördjupa beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet planeras att starta i början av september och pågå i åtta veckor.

– Jag är stolt över att vi har satt igång arbetet med hur Sveriges bästa kommun ska se ut 2030. Jag hoppas att många Järfällabor tycker till och deltar i samrådet! säger Eva Lennström, kommunstyrelsens ordförande.

Planförslaget kommer att finnas tillgängligt i kommunens kundtjänstlokal i Jakobsbergs centrum och på webbplatsen. Ambitionen är att involvera så många som möjligt i samtalet om Järfällas framtid. Information om översiktsplanen kommer att delas ut till alla hushåll och företag i kommunen med inbjudan till möten i alla kommundelar.   

Förslaget till ny översiktsplan består av en rapport i fem delar samt tre bilagor. I planen presenteras sex utmaningar som bedöms vara de viktigaste för Järfällasfortsatta utveckling: 

  • Hur utvecklar vi Järfälla i en hållbar riktning?
  • Hur mycket stad ska vi göra av förorten?
  • Hur växer vi i förhållande till våra värden?
  • Hur utvecklas Järfällas infrastruktur för framtiden?
  • Hur skapar vi förutsättningar för ett kunskapsintensivt näringsliv?
  • Hur skapar vi ett öppet, tolerant och inkluderande Järfälla?

I tre framtidsbilder presenteras olika förslag på hur Järfälla kan utvecklas för att möta utmaningarna. Framtidsbilderna ger olika avtryck i bebyggelsen, naturen och förutsättningarna för livet i Järfälla. Därför har även konsekvenserna av framtidsbilderna beskrivits.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan, ÖP, som omfattar hela kommunens yta. Detta regleras i plan- och bygglagen. Syftet med en översiktsplan är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. En översiktsplan är vägledande för kommunens detaljplaner och bygglov men också för andra myndigheter. Planen ska innehålla en avvägning mellan olika allmänna intressen. 

När förslag till översiktsplan eller en ändring av planen upprättas, ska kommunen föra en dialog med länsstyrelsen, regionplaneorgan och andra kommuner som berörs av förslaget. Tillfälle till att få lämna synpunkter ska finnas även för myndigheter, intresseorganisationer och enskilda medborgare som har intresse av förslaget.

För mer infomation:
Christina Johansson, samhällsplanerare
Telefon: 08-580 286 28 

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 67 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se