Citytunneln

Nu startar arbetet i Lockarp

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 11:08 CET

Nu har etableringen och förberedelserna inför arbetet i Lockarp startat. Bygget av förbindelsespåret, som förutom själva spåret består av fyra broar, beräknas pågå under två år.

– Det kommer att innebära en del störningar för Lockarpsborna. Men målet är att vi ska störa så lite som möjligt, säger Björn Hedén, entreprenadledare inom Citytunnelns delprojekt järnväg.

Till en början banas matjorden bort inom Skanskas etableringsområde som ligger öster om Arrievägen , marken hårdgörs och arbetsbodar och platskontor sätts på plats. I februari beräknas borrningar av brunnar till systemet som ska sänka grundvattennivån vid arbetsområdet starta. Stängsel eller plank kommer också att sättas upp för att markera arbetsområdena i och i utkanten av byn.


Lockarps kyrkoväg
Först längre fram i vår börjar entreprenören Skanska att gräva de schakt som de nya spåren ska dras igenom. I samband med arbetet i Lockarp kommer Lockarps Kyrkoväg att stängas av strax innan den nuvarande järnvägskorsningen. Genomfartstrafik med bil genom byn blir då inte tillåten men med den nybyggda väg 101 och Sofiedalsvägen går det ganska lätt att ta sig runt.

Förbindelsspåret som byggs vid Lockarp ska ansluta Öresundsbanan med Kontinentalbanan mot Trelleborg och Ystadbanan. Vid Lockarps by delar sig spåret. Det ena passerar planskilt under nuvarande Kontinentalbanan och ansluter till Ystadbanan. Det andra spåret ansluter till Kontinentalbanan mot Trelleborg.

I Lockarp byggs en gång- och cykelväg under Kontinentalbanan, en vägbro för Larsbovägen samt en järnvägsbro för den planskilda spårkorsningen. En bro byggs också för Arrievägen som höjs cirka två meter för att ge plats åt det nya förbindelsespåret. Spåret går maximalt cirka sju meter under marknivån och det blir först när det ansluter till Kontinentalbanan och Ystadbanan som det ligger i nivå med omgivande mark.