Region Örebro län

Nu tar Freja vårdcentral nästa steg

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2019 15:00 CEST

2014 togs politiskt beslut om att slå samman Frövi och Fellingsbro vårdcentraler till Freja vårdcentral. Nu är det dags att ta nästa steg för en hållbar framtid när det gäller primärvården/första linjens vård till kommuninvånarna i Frövi och Fellingsbro.

Bakgrunden till organisationsförändringen 2014 var svårigheter att bemanna enheterna som två separata vårdcentraler i kombination med en tuff ekonomisk situation.

För att säkra möjligheten till god bemanning och därigenom god vård även framöver behöver nu samverkan mellan enheterna ytterligare stärkas då det fortsatt är en svår bemanningssituation på orterna.

”Vi gör detta för att säkra den framtida kompetensförsörjningen och för att kunna bibehålla god kvalitet i verksamheten vid Freja vårdcentral”, säger Elisabeth Liljekvist, områdeschef i närsjukvård norr där Freja vårdcentral ingår.

Tydligare fördelning mellan enheterna

Den nu beslutade förstärkta samverkan mellan enheterna i Frövi och Fellingsbro innebär att en del av det utbud som idag finns på båda orterna framöver kommer att finnas på en geografisk plats.

Till Frövi koncentreras mottagning av akuta besvär samt provtagning, medan barnavård- och mödravårdscentral kommer att finnas i Fellingsbro. Likaså koncentreras möjligheten till egenträning för fysioterapipatienter till Fellingsbro.

”Skillnaden är således att det blir mer koncentration på det akuta i Frövi, medan fokus för enheten i Fellingsbro handlar om planerade patientbesök”, förklarar verksamhetschef Ulrica Vidfelt.

Redan en bit på väg

Att verksamheten nu fördelas som den gör hänger dels samman med att hänsyn tagits till de lokalmässiga förutsättningarna på respektive vårdcentralsenhetsamman, dels med orternas storlek.

En del av denna utökade samverkan Frejas enheter emellan är redan igång. Exempelvis finns drop in-mottagningen för akuta besvär i Frövi och kommer alltså så att förbli. I övriga delar handlar det om ett förändrat arbetssätt i och med att man går in i sommarsamordning från och med vecka 24.

Läkare på båda orterna

Verksamheten framhåller dock att det även framöver kommer att finnas alla professioner på båda orterna, och det gäller även läkare. Skillnaden mot i dag är att det enbart kommer att handla om planerade besök till läkare i Fellingsbro.

Genom denna förändring är målsättningen att det ska bli bättre kontinuitet för patienterna i och med att man inte kommer vara lika beroende av hyrläkare framöver.

”I dagsläget behövs minst 1,5 läkare på plats per geografisk punkt för att vi ska kunna få till oss utbildningsläkare. I och med förändringen som nu görs möjliggör vi att kunna ta emot läkare under utbildning” säger Elisabeth Liljekvist.

Det borgar även för bättre rekryteringsmöjligheter med minskat behov av hyrläkare.

För mer information, vänligen kontakta:

Elisabeth Liljekvist, områdeschef närsjukvård norr
0581-851 10

Ulrica Vidfelt, verksamhetschef Freja vårdcentral
0581-855 73

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.