Svenska kyrkan

Ny ärkebiskop väljs i mars 2006

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 10:16 CEST

Ewa Röllgårdh, pressekreterare, tfn: 018-16 96 77, 0705-46 96 77, e-post: ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se Pressjour utanför kontorstid: 018-16 94 75 Svenska kyrkans hemsida: www.svenskakyrkan.se

Valet av ny ärkebiskop för Svenska kyrkan äger rum onsdag den 15 mars 2006. Senast den 25 april ska det stå klart vem som tar över efter KG Hammar som lämnar sin tjänst till sommaren.

Den 26 januari träffas alla stiftsstyrelser och domkapitel till en gemensam överläggning. Därefter förrättas ett provval den 8 februari, som följs av en behörighetsprövning av de kandidater som fått mer än fem procent av rösterna.

Rösterna efter ärkebiskopsvalet räknas samman den 20 mars. Om en andra valomgång behövs äger den rum den 30 mars 2006. Detta sker om ingen kandidat ensam får mer än hälften av rösterna, och valet står i så fall mellan de två kandidaterna med flest röster. Rösterna vid denna valomgång räknas i så fall den 4 april.

Efter en överklagandetid på tre veckor, det vill säga senast den 25 april, står det alltså definitivt klart vem som blir ärkebiskop. Det formella beslutet sker i kyrkostyrelsen den 17 maj.

Röstberättigade

Ärkebiskopen väljs av representanter för hela Svenska kyrkan i enlighet med den kyrkoordning som trädde i kraft 2000. I valet deltar kyrkostyrelsen, stiftsstyrelser och domkapitel i samtliga stift med en röst per ledamot. Dessutom deltar präster och särskilt utsedda elektorer i Uppsala stift. Dessa röster delas med 10 innan de räknas samman med övriga röster, för att inte ensamma kunna avgöra valet.

Det finns inget krav på att vara präst eller biskop för att kunna väljas till ärkebiskop, men man måste uppfylla behörighetskraven: att vara döpt och konfirmerad, tillhöra Svenska kyrkan samt ha förklarat sig beredd att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till uppdrag inom kyrkans vigningstjänst oavsett kön.

Om någon som inte är präst väljs, sker en prästvigning före biskopsvigningen.

Mottagning

Mottagningsgudstjänsten för den nya ärkebiskopen äger rum i Uppsala domkyrka lördag den 2 september. Om han eller hon inte redan är biskop sker biskopsvigningen i stället på söndagen, den 3 september. Mottagningen, eller vigningen, leds av biskop Claes-Bertil Ytterberg i egenskap av den äldste kvarvarande biskopen.

KG Hammar håller sin sista officiella predikan som ärkebiskop i Uppsala domkyrka på Pingstdagen den 4 juni kl 11.