AFA Försäkring

Ny analysmetod ska minska belastningsskador i byggbranschen

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 11:01 CEST

Byggnadsarbetare har under lång tid varit bland de yrkesgrupper som haft flest arbetsskador. AFA Försäkring ger 600000 kronor till Linda Rose vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, för att studera och vidareutveckla en analysmetod som visar samband mellan belastningsfaktorer, återhämtning, risk och produktionstid.

Mellan 3000 - 4000 byggnadsarbetare blir varje år långtidssjuksskrivna och många av dem slutar arbeta i förtid. Många av dessa byggnadsarbetare drabbas av belastningsskador av olika slag. De främsta faktorerna för att utveckla belastningsskador hör ihop med belastningens storlek och art, arbetsställningen, hur länge man utsätts för belastningen och den tid man har att återhämta sig.

Linda Roses projekt ska vidareutveckla analysverktyget Ergo-Index. Analysen ska göra det möjligt att välja produktionsmetoder som minskar den fysiska belastningen och risken att utveckla belastnings­skador i kombination med god produktionsekonomi. Ergo-Index metoden har redan tillämpats i byggbranschen och i bilindustrin i Nord-Amerika. I denna studie ska metoden tillämpas på några typiska arbetsmoment i byggbranschen och samlas i en exempelbank som ska finnas på Internet.

- Det är svårt att uppskatta skaderisker och ofta svårt att motivera för förbättringar i arbetsmiljön. Med metoden Ergo-Index kan man både bedöma fysisk belastning och därmed få en riskbedömning av en speciell arbetsuppgift och dessutom bedöma tidsåtgång inklusive tid för återhämtning . Därmed kan man bedöma de produktionsekonomiska effekterna och metoden kan även användas för att jämföra olika arbetssätt och därmed välja det lämpligaste, säger Linda Rose, universitetslektor i ergonomi vid KTH. Ergo-Index metoden kan även vara ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet och underlätta prioriteringar i arbetet med skadeprevention.

För ytterligare information kontakta:
Linda Rose, Tekn.dr, Universitetslektor i ergonomi vid KTH (KTH STH) 08-790 94 96, linda.rose@sth.kth.se

HansAugustson, avdelningschef FoU-beredningen , AFA Försäkring, 08 6964854, hans.augustson@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, pressansvarig , AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se www.afaforsakring.se/foustod

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2007 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och -sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/foustod

AFA Försäkring administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Försäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Fler än tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar. En viktig del av verksamheten ärockså att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Även parterna inom kommun- och landstingssektorn har givit oss i uppdrag att förvalta vissa avtalsförsäkringar. AFA Försäkring tilldelades 2007 "Utmärkelsen Svensk Kvalitet". www.afaforsakring.se