Stockholms stad

Ny belysning spar el på Kungsholms strand

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 09:00 CEST

Avancerad ljusstyrning kan nästan halvera energiförbrukningen i det offentliga utomhusrummet utan att människors trygghet blir lidande. Det visar en ny studie på Kungsholms strand i Stockholm. Bakom projektet står Stockholms stad i samarbete med företagen Fagerhult, Tritech och Sust.

Vid Kungsholms strand har energiförbrukningen för parkbelysningen minskat med 40 procent genom installation av ett avancerat ljusstyrningssystem. Syftet är att ta reda på om ett styrsystem kan användas för att minska energiförbrukningen för gång- och cykelvägar utan att det påverkar tryggheten och upplevelsen negativt. Stockholms stad har bekostat den tekniska infrastrukturen. Satsningen har delfinansierats av Energimyndigheten via utvecklingsorganisationen Sust (Sustainable Innovation) som samordnar projektet. Fagerhults Belysning och Tritech har utvecklat armaturer och styrsystem samt bidragit med kompetens.

Fem olika belysningsscenarion testades och utvärderades under hösten 2012. Den modell som idag finns på plats var en överlägsen favorit, enligt en studie som gjordes av Harita Undurty Surya och Efi Stragali (handledare) vid Kungliga tekniska högskolans (KTH:s) ljuslaboratorium.

Totalt har 750 meter och 34 LED-armaturer har placerats ut längs Kungsholms strand. Varje armatur har sensorer som känner av när en fotgängare eller cyklist närmar sig. Armaturen styrs individuellt, men samverkar ändå med de övriga. Om ingen rör sig på vägen dämpas belysningen till hälften av ljusstyrkan, men när någon kommer tänds belysningen automatiskt till full nivå i grupper om sju armaturer åt gången i anslutning till trafikanten. Fyra armaturer ger ljus cirka 60 meter framåt och tre armaturer förblir tända bakom när fotgängaren eller cyklisten har passerat. Efter en minut återgår ljusnivån till den dämpade nivån allteftersom trafikanten lämnar området bakom sig.

I Stockholms parker och vid allmänna stråk finns omkring 50 000 ljuspunkter som förbrukar uppskattningsvis 14 miljoner kWh per år.

- Besparingspotentialen är enorm. Tekniken är mycket intressant för framtiden, men än så länge handlar det om en provmontering. Nu är det upp till branschen att vidareutveckla och göra de tekniska lösningarna tillgängliga på marknaden, säger Anders Hedlund, belysningsingenjör vid Trafikkontoret.

För ytterligare information
Anders Hedlund, Trafikkontoret, telefon 08-508 26 290
e-post anders.hedlund@stockholm.se

Mats Wernberg, Fagerhult Belysning telefon 08-522 35 955,
e-post mats.wernberg@fagerhult.se  

Jan Kristoffersson,Sust Sustainable Innovation, telefon: 070-645 37 56,
e-post jan.kristofersson@sust.se

Ola Kjellstrand, Tritech Technology, telefon 070-817 01 97,
e-post ola.kjellstrand@tritech.se

Fakta om LED
LED är en halvledare som avger ljus när den stimuleras elektriskt. Det är en förkortning av engelskans Light Emitting Diod, vilket på svenska betyder ljusemitterande diod eller lysdiod. Flera dioder sätts samman till en så kallad LED-modul.

LED-tekniken är mycket energieffektiv och ger stora mängder ljus i förhållande till den elektricitet som förbrukas. Effekterna på miljön i form av lägre elförbrukning är stora – inte minst i de fall då elektriciteten kommer från energikällor som inte är miljöoptimerade, till exempel kolkraft. En LED-modul har också en livslängd som vida överstiger den traditionella ljuskällans.

Fagerhults Belysning
Fagerhult utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningssystem för publika miljöer såväl inomhus som utomhus. Verksamheten bedrivs med fokus på design, funktion, flexibilitet och energibesparande lösningar. Fagerhult är en del av Fagerhultgruppen, en av Europas ledande belysningskoncerner med verksamhet i fler än 15 länder.

Tritech Technology
Enligt Tritech ska teknik ska generera hållbar affärsnytta. Tillsammans med kunder utvecklas lösningar och produkter som är viktiga för människor och organisationer. Trichech är experter på utveckling av intelligenta inbyggda system baserade på befintlig och ny teknik för det uppkopplade samhället. Med beprövad metodik, flexibla tekniska plattformar och ett team av ingenjörer, affärsutvecklare och teknikledare, arbetar Tritech för att skapa värde i alla led från idé till innovation.

Sust Sustainable Innovation
är ett nationellt centrum för energieffektivisering med syftet att bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv på området.  Sust ägs av en ideell förening med medlemsföretag från olika branscher. Sust driver demonstrationsprojekt, uppmuntrar innovationer och nyföretagande samt bedriver informationsspridning och kunskapsutveckling.