Finansdepartementet

Ny beräkning av vissa LSS-kostnader och initiativ till utredning av kostnadsutjämningen för LSS

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 13:32 CEST

Regeringen har idag beslutat att ändra LSS-förordningen så att ett genomsnitt av koncentrations- och personalkostnadsindex för 2002 respektive 2004 beräknas för bidrags- och avgiftsåret 2006. Kommunminister Sven-Erik Österberg tar samtidigt initiativ till att kostnadsutjämningen för LSS följs upp och utvärderas.

Det kommunala kostnadsutjämningssystemet för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) infördes 2004. Det överläts åt regeringen att besluta om när det basår som ligger till grund för koncentrations- och personalkostnadsindex skall uppdateras. För att undvika påverkbarhet genom ändrade bedömningsgrunder eller förändrad redovisning av personalkostnader bör inte indexen uppdateras årligen. Däremot bör indexen uppdateras när skillnaderna mellan underlaget för index och de faktiska förhållandena blivit alltför stora.

Hittills har 2002 används som basår för indexen. Sedan 2002 har avvecklingen av länsvisa utjämningssystem resulterat i stora förändringar i antal ärenden i kommunerna. I budgetpropositionen för 2006 meddelandes därför att regeringen avser att uppdatera basåret till 2004 för att utjämningen bättre skall avspegla den verksamhet kommunerna har idag.

Statistiska centralbyrån har den 1 oktober 2005, enligt gällande förordning (2004:9), redovisat preliminära beräkningar utifrån basår 2004 inför nästa bidrags- och avgiftsår. I den fortsatta beredningen av frågan har regeringen blivit uppmärksammad på vissa effekter, som uppstår om uppdateringen till basår 2004 tillåts slå igenom fullt ut. Därför har regeringen idag beslutat att ändra i förordningen så att ett genomsnitt av koncentrations- och personalkostnadsindex för 2002 respektive 2004 beräknas för bidrags- och avgiftsåret 2006.

Problem som uppkommer i samband med uppsägning av avtal har också uppmärksammats. Regeringen tittar närmare på denna problematik med ambitionen att skyndsamt finna en lösning. Därutöver ser regeringen ett behov av en övergripande granskning av hur utjämningssystemet fungerar och om det ger ett rättvist resultat. För att ge kommunerna förutsättningar att leva upp till målsättningen med LSS, kommer Sven-Erik Österberg att ta initiativ till att kostnadsutjämningen för LSS följs upp och utvärderas.

- Förutom ändringen i förordningen ser jag också ett behov av att granska hur utjämningssystemet fungerar och om det ger ett rättvist resultat. För att ge kommunerna förutsättningar att leva upp till målsättningen med LSS kommer jag att ta initiativ till att kostnadsutjämningen för LSS följs upp och utvärderas, säger Sven Erik Österberg.

Nya preliminära beräkningar finns att tillgå på SCB:s hemsida


Kontakt:
Matz Larsson
Pressekreterare
08-405 57 68

Niklas Sommelius
Departementssekreterare
08-405 15 68


-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Statistiska centralbyrån (http://www.scb.se/templates/Product____83241.asp)