Sundsvalls kommun

Ny Bergsåkersbro - planerad byggstart hösten 2013

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2013 15:36 CEST

Sedan 2007 har Bergsåkersbron varit enkelriktad och signalreglerad. Det har begränsat framkomligheten för boende, verksamma och genomresande. Hösten 2013 är planerad byggstartstart för en ny och bättre bro som gör det lättare att komma fram och som förbättrar trafiksäkerheten. 

Hur placeras den nya bron och hur påverkas omgivningen
Den nya bron kommer att placeras norr om den gamla. Den blir kortare och högre än den förra vilket minskar kostnaderna för underhåll. Vägbanken blir även den högre och bredare och kommer att påverka några av fastig­heterna längs sträckningen. Vi arbetar för att minimera effekten av brobygget i närområdet men bygget innebär ändå påverkan i olika grad.

Nu kan du åka över bron i 3D
På kommunens hemsida, www.sundsvall.se/bergsakersbron kan du i en film se hur den nya bron kommer att se ut.

Östra in- och utfarten från Gammelvägen påverkas
När den nya bron byggs, stängs den östra in- och utfarten från Gammelvägen per­manent och trafiken till och från området sker via västra in- och utfarten vid Gam­melvägen. Åtgärden minskar genomfartstrafiken i området. In- och utfarten stängs i samband med att brobygget startar. En vändplan byggs i slutet av Gammelvägen.

Område med riksintresse påverkar brons placering
På den södra sidan om Bergsåkersbron finns Selångersån, Selång­ersfjärden, Prästviken, Prästtjärnen och Norrfjärden, viktiga områ­den som också är av riksintresse. Inlopppet till Selångerfjärden bil­dar ett av länets finaste deltan med stora värden för både växt- och djurliv, inte minst som rastplats för fåglar. De omgivande skogarna har stora naturvärden med rik flora och rikt fågelliv. När ett om­råde pekas ut som riksintresse får det ett skydd mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Graden av skydd är reglerat i miljöbalken. Genom att placera bron norr om den gamla bron kommer vi inte att inkräkta på området.

Planerad byggstart
Arbetet med den nya bron kommer att påbörjas under hösten 2013. Information om byggstart, eventuella trafikörändringar eller pålning meddelas i annons i dagspress.

Kontakt

Benny Ersson, projektledare
mark-och exploateringsavdelningen
stadsbyggnadskontoret
telefon: 060-19 13 07, 070-191 21 31
e-post: benny.ersson@sundsvall.se