Finansdepartementet

Ny bidragsbrottslag för att förhindra fusk och för att värna välfärdssystemen

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 16:31 CET

En lagrådsremiss har i dag överlämnats till Lagrådet med förslag till en ny bidragsbrottslag. Den som lämnar oriktiga uppgifter eller begår grov oaktsamhet som kan leda till att en förmån betalas ut felaktigt kan dömas till böter eller fängelse. Förslaget syftar till att skydda de som verkligen behöver hjälp och samtidigt stärka tilltron till systemet.

En person som lämnar en felaktig uppgift eller struntar i att anmäla ändrade förhållanden så att en förmån betalas ut felaktigt eller med ett för högt belopp kan enligt den föreslagna lagen dömas till fängelse i högst två år. För ringa brott föreslås böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt innehåller straffskalan fängelse lägst 6 månader och högst 4 år. Den som på samma sätt av grov oaktsamhet orsakar en felaktig utdelning döms för vårdslöst bidragsbrott till böter eller fängelse i högst ett år.

Straffbestämmelserna gäller förmåner som beslutas av främst Försäkringskassan, CSN, kommunernas socialtjänst och arbetslöshetskassorna. Utöver straffbestämmelserna föreslås i lagen att myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor ska anmäla misstänkta bidragsbrott till polis eller åklagare.

- Missbruk av välfärdssystemen riskerar att i förlängningen medföra att de som verkligen är i behov av stöd inte får det för att andra fuskar. Lagen behövs för att upprätthålla tilltron till välfärdssystemen. Det är en tydlig markering om att brott mot välfärden är oacceptabelt, säger finansminister Anders Borg.

Bidragsbrottslagen innebär att välfärdssystemen får ett straffrättsligt skydd som i huvudsak motsvarar det på skattesidan.

- Det är inte rimligt att ha högre tolerans för missbruk av välfärdssystemen än mot skattefusk, säger Anders Borg. Samtidigt är det viktigt att betona att lagen inte straffbelägger normal mänsklig glömska. Regeringen vill endast komma åt den grova oaktsamheten.

Efter Lagrådets granskning avser regeringen att överlämna en proposition till riksdagen i mars. Den nya lagen beräknas kunna träda i kraft den 1 juli 2007.Kontakt:
Anna Unsgaard
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 30 25
0703-56 30 32
registrator@finance.ministry.se

Erik Nymansson
Departementsråd
08-4051687
070-2041055

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: Bidragsbrottslag (http://www.regeringen.se/sb/d/8683/a/77074)