Statens Fastighetsverk

Ny chef för skogen på Statens fastighetsverk

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 12:02 CEST

Statens fastighetsverk (SFV) har anställt Pär Färdmo som chef med ansvar för SFV:s skogsinnehav. Hans främsta uppgift är att verka för bättre samordning mellan ett aktivt skogsbruk, aktiv rennäring och värnandet av höga naturvärden.

Några frågor till Pär Färdmo om hur han ser på sitt nya jobb på SFV.
Hur vill du utveckla SFV:s skogsbruk?
Brukningsformerna behöver utvecklas ytterligare, både när det gäller att förena aktivt skogsbruk med rennäringen och när det gäller att kunna behålla höga naturvärden utan att en död hand läggs över skogsbruket. SFV:s totala skogsmarksinnehav i Norrlands inland är 870 000 hektar produktiv skogsmark. Av detta är 417 000 hektar skogsmarksindelat, vilket är den del vi aktivt brukar.

Vilka är de största utmaningarna?
Den största utmaningen är att kunna få till stånd konstruktiv dialog med de parter som har stora intressen av våra skogar, det vill säga rennäringen, naturvårdsorganisationerna, länsstyrelserna och Skogsvårdsstyrelsen. Detta måste göras samtidigt som vi hela tiden fortsätter med vårt aktiva brukande av skogarna. SFV har i uppdrag att ta tillvara skogens resurser klokt och förnuftigt så att vi får glädje och nytta av skogen på både kort och lång sikt, vi ska vara aktsamma om skogens kultur- och naturvärden och bevara den biologiska mångfalden, en balansakt som inte är helt enkel i alla lägen.

Vad gjorde du tidigare?
Jag arbetade som biträdande länsjägmästare vid Skogsvårdsstyrelsen Mellannorrland. Jag har arbetat i många olika befattningar inom skogsvårdsstyrelser i Norrland vilket också har gett mig en bred erfarenhet av skogsbruket där.

Vad tror du blir det roligaste med det nya jobbet?
Att jag tillsammans med mina mycket engagerade medarbetare får arbeta med en fråga som jag tycker är mycket viktig, nämligen att verka för att människor ska kunna bo kvar och försörja sig i Norrlands inland. SFV skogar ligger väster om odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län
samt omfattar även renbetesfjällen i Jämtlands län. Det är viktigt att vi som statlig representant föregår med gott exempel och levererar timmer till de sågverk som verkar i inlandet.

För mer information kontakta: Pär Färdmo, 070-665 83 62

Cecilia Molvin, pressekreterare Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 Stockholm
Tel: 08-696 71 87, 070-796 71 87, Fax: 08-696 70 37
E-post: press@sfv.se www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.