Urban Utveckling

Ny delrapport: Förutsättningar för ökat småhusbyggande i storstadsregionerna

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2015 16:59 CEST

På uppdrag av Boverkets analysavdelning har Urban Utveckling arbetat fram en av tre delar i regeringsuppdraget Att utreda behovet av och förutsättningar för ett ökat byggande av småhus i storstadsregionerna. Vår delrapport redovisar fördjupade studier i två kategorier. Först och främst undersöks förutsättningar för ökat byggande av småhus i områden med utbrett utanförskap, och vilka mervärden detta kan skapa i termer av blandade upplåtelseformer, ökad integration och minskad segregation. Den andra kategorin för studien har berört det vi kallar för alternativa småhus i alternativa lägen, det vill säga småhus på tak, på vatten eller på platser som på olika sätt saknar värdeskapande användningsområden. Exempel på projekt som utmanar bilden av det traditionella småhuset och visar på kreativt markutnyttjande i mer eller mindre centrala lägen lyfts fram.

I den bostadsbrist som följer extrem urbanisering är småhus i dess traditionella bemärkelse naturligtvis inte en rimlig bostadsform att satsa på i städernas centrala lägen. På vissa platser där markutnyttjandet inte medger vare sig flerbostadshus eller andra kvaliteter kan dock småhus i alternativa former spela en viktig roll. Det kan handla om radhus på tak, villor på vatten eller stadsradhus på små tomter. För att tillmötesgå de kreativa idéer som skapar sådana bostadsprojekt kan såväl markanvisningspolicy som lantmäteriprocess bli mer progressiv. 

Att öka småhusbyggandet i områden som präglas av utanförskap skapar förutsättningar för de som vuxit sig socioekonomiskt starkare att göra bostadskarriär vilket skulle innebära minskad socioekonomisk segregation. För att stimulera denna utveckling för såväl bostadsproducent som bostadskonsument bör alternativa finansieringssystem såsom hyrköpsmodeller utredas vidare. Vad finns det för möjligheter att upprätta en sådan modell med ett regelverk som skyddar såväl bostadskonsument som bostadsproducent och bank?

Småhus i denna typ av stadsdelar skulle också kunna bidra till att minska segregationen då människor från andra mindre utsatta stadsdelar skulle kunna lockas att flytta dit. För att möjliggöra detta krävs vidare diskussioner om huruvida det är billiga småhus som krävs eller dyrare, eller en bra mix däremellan.

Foto: Utopia Arkitekter

Urban Utveckling bistår kommuner, fastighetsägare och samhällsbyggare med underlag och processtöd i samband med nybyggnadsprojekt och utveckling av befintliga miljöer.

Vi är ett kunskapsföretag med nio medarbetare som har en varierad bakgrund inom bland annat kulturgeografi och samhällsplanering. Kontoret finns på Kungsholmen och präglas av hög takhöjd och öppenhet. Vi besitter en unik kombination av kompetenser för att lyfta, stärka och utveckla platser, vilket bidrar till att våra uppdragsgivares projekt blir framgångsrika. Vi har varit verksamma i branschen under snart 10 år.

Platsen och människan

Vårt perspektiv på samhällsplanering utgår från människans upplevelse av platsen. Platsen kan definieras som staden, stadsdelen eller bostadsområdet. I våra analyser identifierar vi de kulturella resurser som bygger upp platsens identitet, anseende, varumärke eller själ. Med tydlig förankring i platsens särart tillhandahåller vi en gedigen analys för att utveckla och lyfta ett område.

Nyskapande kunskapsföretag

Vi vet att vi är ensamma om det vi gör. Som mångsysslande och nyskapande kunskapsföretag är det självklart för oss att ständigt utveckla vår kompetens och våra metoder inom modern samhällsplanering. Det gör att vi även bidrar till att utveckla våra kunders arbetssätt.

Att fånga platsens själ

Alla platser är unika. Det är därför viktigt att förstå vilka komponenter som gör platsen till vad den är. Vi fokuserar på att identifiera de sociala och kulturella resurser som utgör platsens själ. Det skapar en djupare förståelse inför utveckling av platsens funktion och varumärke.

Vi är övertygade om att varje plats kan lyftas, utvecklas och förbättras med tillräcklig kunskap om dess mjuka värden. Kunskapen finns bland annat hos de som använder platsen, och i dialog med dem skapar vi en bättre förståelse.

Vi tror på lyhördhet inför det som är svårt att se med blotta ögat, eller sätta fingret på. Vi tror att platser bör utvecklas med kunskap om medborgarnas perspektiv, och med hänsyn till platsens identitet eller själ – dess Genius Loci.