Riksdagen

Ny diskrimineringslag ska ge utökat skydd mot diskriminering

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2003 00:00 CEST

Skyddet mot diskriminering utvidgas. Riksdagen väntas i morgon tisdagen den 3 juni debattera och fatta beslut om en ny diskrimineringslag. Samtidigt utvidgas de tre lagar från 1999 som handlar om diskriminering i arbetslivet och lagen om likabehandling av studenter i högskolan. Förslagen grundar sig på två EG-direktiv. Arbetsmarknadsutskottet har ställt sig bakom regeringens förslag.

Den nya lagen förbjuder diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder på följande områden:

arbetsmarknadspolitisk verksamhet
start och bedrivande av näringsverksamhet
yrkesutövning
medlemskap, medverkan och medlemsförmåner i arbetstagarorganisationer arbetsgivarorganisationer eller yrkesorganisationer
tillgången till varor, tjänster och bostäder
Lagen förbjuder dessutom diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning på ytterligare områden nämligen:

socialtjänsten
socialförsäkringarna
arbetslöshetsförsäkringen
hälso- och sjukvården
Lagen innehåller förbud mot direkt och indirekt diskriminering. Trakasserier och instruktioner att diskriminera en person är former av diskriminering och omfattas av förbudet. I lagen finns också en särskild bevisregel som innebär en bevislättnad för den person som anser sig ha blivit diskriminerad.

Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2003.

Diskrimineringskommittén utreder just nu frågan om en gemensam och enhetlig lagstiftning mot all diskriminering i samhället. Kommittén ska presentera sin rapport senast den 1 december 2004.

För mer information ring föredragande i arbetsmarknadsutskottet Anders Nauclér, tfn 08-786 48 95.

Förarbeten
Regeringens proposition 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2002/03:AU7 Ett utvidgat skydd mot diskriminering

Cecilia Doyle
informationssekreterare, tfn 08-786 40 53, 020-349 000