TracTechnology AB

Ny finansiering klar om totalt 6 000 000 kr

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 16:50 CEST

(Aktietorget: TRAT B)

Styrelsen har den 7 april 2009 beslutat att uppta ett konvertibelt förlagslån om 5 000 000 kronor genom emission av en konvertibel skuldförbindelse om nominellt 5 000 000 kronor. Konvertibeln ger rätt till konvertering till B-aktier i samband med lånets förfallodag den 7 oktober 2009. För det fall konvertering sker skall konverteringskursen motsvara den genomsnittliga sista betalkurs på Aktietorget under perioden fr.o.m. den 7 september t.o.m. den 7 oktober 2009.

Vidare har en riktad nyemission om 1 000 000 kronor genomförts där 500 000 aktier av serie B emitteras till en emissionskurs om 2,00 kronor/aktie. Styrelsen i TracTechnology AB har beaktat Aktiemarknadsnämndens uttalande (AMN 2002:2) beträffande riktade emissioner.

Slutförandet av ovanstående finansiering har medfört att publiceringen av årsredovisningen 2008 kommer att ske torsdagen den 23 april, 2009.

För ytterligare information, kontakta:
Hans Lewin, VD, TracTechnology AB (publ), +46(0)70 556 95 70
e-post: hans.lewin@tractechnology.se

Mats Thideman, CFO, TracTechnology AB (publ), +46(0)70 556 09 73
e-post: mats.thideman@tractechnology.se

Om TracTechnology AB (publ)
TracTechnology AB utvecklar och marknadsför innovativa lösningar inom ursprungsmärkning, spårbarhet, säkerhet och logistik med hjälp av RFID-teknik. Koncernen erbjuder lösningar för Tillträdes- och passersystem, övervakning, betalsystem, besökssystem och liknande applikationer inom Affärsenhet TracTech Solutions. Affärsområde Livsmedelsäkerhet med MeatTrac erbjuder en komplett systemlösning som möjliggör spårning och authentisering av livsmedelsprodukter i hela kedjan från bondgård till "köttdisken". MeatTrac är patentskyddat i Sverige, EU, Ryssland och USA. I TracTechnology koncernen ingår MeatTrac AB och TracTech Solutions AB som helägda dotterbolag. Läs mer på www.tractechnology.se