Världsnaturfonden WWF

Ny havsmyndighet ger hopp för havet

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 09:21 CET

WWF har länge pekat på behovet av en förbättrad och samlad havs- och vattenförvaltning som baseras på vad ekosystemen klarar av. WWF välkomnar utredningen om en ny havsmyndighet som presenterades idag.

– Den nya myndigheten kan bli en framgång om den får ett brett och tydligt mandat för havets ekosystem – som även omfattar fiske och övergödning, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på WWF.

Det svenska havs- och vattenmiljöarbetet behöver en nystart för att på ett samlat sätt kunna hantera alla de frågor som rör planering, förvaltning och nyttjandet av vatten i landsmiljöer, kust och hav. Idag är arbetet splittrat på en rad myndigheter, vilket tydligt avspeglas i den svenska aktionsplanen för Östersjön.

– Fisket är en av de verksamheter som har störst direkt biologisk inverkan på havet. Därför är det positivt att utredningen föreslår att de flesta av Fiskeriverkets ansvarsområden, inklusive ansvaret för EUs gemensamma fiskeripolitik, fiskeförvaltning och fiskekontroll, flyttas över till den nya myndigheten. Vi förutsätter att regeringen går på den linjen och skapar goda förutsättningar att förvalta fiskbestånden gemensamt med övriga delar av ekosystemet, säger Lasse Gustavsson.

– Lika viktigt är att den nya myndigheten får ansvar och mandat att hantera vattenkvalitet och övergödningsproblematiken, inte minst jordbrukets påverkan på havet. WWF anser därför, i motsats till utredningen, att Vattenmyndigheternas ansvarsområden måste ingå i den nya myndigheten och hanteras på ett samlat sätt och i nära samverkan med Jordbruksverket, säger Lennart Gladh, övergödningsexpert på WWF.

Planering av hur havet och dess resurser ska användas måste också det självklart ingå i den nya myndighetens uppdrag, anser WWF.

Att förvalta havets ekosystem förutsätter ett starkt ledarskap och en bred kompetens, som speglar hela bredden av havs- och vattenmiljöarbetet – såväl bevarande som hållbart nyttjande. Det har sin grund i en förståelse för vad ekosystemet klarar av.

– Det finns en uppenbar och oroväckande risk att den nya myndigheten färgas av gamla traditioner om den förläggs till en befintlig myndighet, säger Åsa Andersson, programchef för Svensk Natur och Östersjön på WWF .

WWF är kritisk till att utredningen tagits fram under några få veckor med alldeles för snäva tidsramar. Det har gjort det omöjligt att konsultera olika intressen i en så här viktig fråga.

– Det är nu viktigt att det inte blir ett vakuum i havs och vattenmiljöarbetet när den nya myndigheten etableras. Det vore förödande särskilt i år då såväl aktionsplanen för Östersjön, EUs havsmiljödirektiv och en mängd åtgärder för våra sjöar och vattendrag ska genomföras, avslutar Lasse Gustavsson.

Den nya myndigheten står inför stora utmaningar som kräver ett starkt politiskt mandat, tillräckliga personella och ekonomiska resurser och bred ekologisk kompetens för att det svenska havs- och vattenarbetet inte ska försvagas.

 

För mer information, kontakta:

Lasse Gustavsson, generalsekreterare WWF, 070-105 30 55

Åsa Andersson, programchef svensk natur WWF, 070-669 92 90

Lennart Gladh, övergödningsexpert WWF, 070 - 221 03 67

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 08-624 74 03, 070-629 10 77, marie.vonzeipel@wwf.se

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se