Landsbygdsdepartementet

Ny heltäckande prisinformationslag

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2003 12:06 CEST

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89

Marie-Jeanette Axélius
Ämnessakkunnig
08-405 24 97

· Prisinformationen förbättras och prisjämförelser underlättas
· Prisinformationslagen blir i princip heltäckande
· Jämförpriser kan införas på bland annat el, mobiltelefoni och
finansiella tjänster· Konsumentverket eller annan myndighet ska utforma
föreskrifter om prisinformation

Det är huvudinnehållet i den lagrådsremiss om ny prisinformationslag
som regeringen idag överlämnar till lagrådet.

- Med den nya lagen förbättras prisinformationen och prisjämförelser
underlättas, säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist. Med flera
nya avreglerade marknader är behovet av en ny lag stort.

I lagrådsremissen föreslås att skyldigheten att lämna prisinformation
utvidgas till att också gälla energi, telekommunikationer och
finansiella tjänster det vill säga samtliga produkter. Kravet på
prisinformation innebär att samtliga kostnader för konsumenten måste
visas öppet.

Det föreslås också att det i lagen införs en möjlighet att införa
jämförpriser på produkter som idag inte omfattas. Det kan handla om
olika tjänster men också andra nyttigheter till exempel el och
mobiltelefoni.

Den nya prisinformationslagen föreslås bli en ramlag vilket innebär att
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får i uppdrag att
utforma detaljföreskrifter om prisinformation och jämförpris.
Utgångspunkten är att det är Konsumentverket som får uppdraget men även
annan myndighet kan bli aktuell.

Den nya lagen föreslås att träda ikraft den 1 oktober 2004.

Mer information finns på www.jordbruk.regeringen.se

____________________________________________________________


Vill du veta mer om regeringens politik och arbetet i Regeringskansliet, kontakta en minister eller se webbutsändningar från presskonferenser och seminarier? Gå in på http://www.regeringen.se