Femklövern i Skåne

Ny hjälp för barn och unga med övervikt och fetma

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 11:10 CEST

Folkhälsoenkäten har visat att det finns minst 20 000 överviktiga och 4 000 feta barn/ungdomar i Skåne. Det har kunnat konstateras att det finns brister i tillgängligheten och i samverkan mellan aktörerna, som skolhälsovården, primärvården, barnklinikerna och barnöversiktsenheten (SUS). De behandlingsprogram som har visat sig vara mest effektiva är familjeterapi och kognitiv beteendeterapi.

Femklövern i Region Skåne har i dag presenterat det fortsatta arbetet med att ta fram metoder för att ta hand om barn och unga med övervikt och fetma. Från och med mars 2014 har regionen ett nytt vårdprogram för barn och ungdom med övervikt eller fetma.

BMI för barn och ungdom benämnt iso-BMI och med värdet 25-30 är det skolhälsovården och primärvården som behandlar. Med ett iso-BMI värde över 30 är barnmottagning/barnklinik den behandlande nivån och slutligen är det Barnöverviktsenheten som har hand om gruppen barn och ungdomar med ett iso-BMI på över 35.

– Satsningen på sex miljoner kronor görs för att ge barnen bättre livskvalitet och minskad sjuklighet och med ökad tillgänglighet, kan vi ge fler barn möjlighet att få hjälp, säger Birgitta Södertun.

– Med bättre samverkan mellan de olika aktörerna och nya angreppssätt, som koppling till tandvården, kan vi nå fler barn och ungdomar och risken för att de ska falla mellan stolarna minskar berättar Anders Åkesson.

Tre olika projekt för att förebygga och behandla övervikt och fetma ska startas. Av de satsade sex miljoner kronorna utgör en miljon kronor en satsning på en vetenskaplig utvärdering. En slutrapport ska läggas fram i januari 2016.

  1. Hässleholmsmodellen, som kommer ledas av Skånevård Kryh kommer fokus att ligga på information och undervisning i samverkan med kommun och skolhälsovård. Det kommer finnas familjebehandling för de med extra stor risk att utveckla andra sjukdomar som till exempel diabetes.
  2. Tele-SOFT kommer att ledas av regionens barnöverviktsenhet, som finns inom SUS. Denna metod bygger på en evidensbaserad metod kallad SOFT. Fokus för den modellen kommer att ligga på barn och ungdom mellan 10-18 år. Man ska undersöka om man med ny teknik, som appar, Skype, sms kan nå fler och på det sättet kunna få bättre effekt av den insatta behandlingen.
  3. Pilot barnhälsovård – tandvård ska ledas av Region Skånes kunskapscentrum för barnhälsovård inom förvaltningen Sund. Här ska fokus ligga på barn upp till fem år. Till en början kommer en satsning göras på två kommuner, som har särskilt stora problem. I denna pilot kommer ett särskilt fokus ligga på samverkan mellan barnhälsovård och tandvård, så att de barn som behöver särskilt stöd får detta. Behandlingen kommer här bygga på strukturerade familjesamtal kring levnadsvanor.

Mer information och kommentarer:
Birgitta Södertun (KD)
Regionråd
Tel: 044-309 33 53

Anders Åkesson (MP)
Regionråd
Tel: 044-309 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne