Netrevelation AB

Ny informationspolicy

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 09:07 CET

För att ge marknaden en tydligare bild av Netrevelation och bolagets utveckling har styrelsen fattat beslut om en ny informationspolicy. I korthet innehåller den följande grundkomponenter:

- Bolaget skall alltid följa vid varje tidpunkt gällande regelverk avseende information som
lagstiftning, redovisningsregler samt regler för listning / notering anger.

- Händelser som "i inte oväsentlig grad" påverkar marknadens värdering av bolaget skall
omedelbart spridas i form av pressmeddelande.

- Periodisk information skall ges i form av kvartalsrapporter, bokslutskommunikéer etc.

- Bolagets hemsida skall alltid vara uppdaterade med all senast tillgänglig information

- För att möjliggöra en objektiv värdering skall bolaget aktivt tillse att externa analysföretag
bevakar bolaget och publicerar analyser.

- "Nyhetsbrev" skall publiceras i anslutning till fasta rapporteringstillfällen.


Tanken bakom policyn är att Netrevelation, i tillägg till den informationsgivning som styrs av regelverk, skall uppmuntra till extern analys av bolaget och i samband med rapporteringstillfällen ge en utvidgad bild av bolagets position.
Pressmeddelanden kommer att skickas ut vid "väsentliga händelser" härutöver. Exempel på sådana är
nya konkreta beställningar överstigande 10% av bolagets nuvarande omsättning. Däremot kommer
bolaget inte att pressmeddela icke förpliktigande intentionsavtal vilka inte kan beräknas avseende volym eller tidpunkt för driftssättning.
I normalfallet växer samarbetet med nya kunder fram i flera olika steg, från intentionsavtal via förstudier och konkreta avtal till gemensamt beslut om driftssättning. Först i den senare fasen kan en relevant bedömning av volymer och framför allt tidpunkter göras och därav kan kommunikation om nya kunder först i denna fas ge en rättvisande bild.

Pågående kundprojekt
I tillägg till existerande kunder arbetar vi för närvarande med ett antal kundprojekt, vilka i tidigare kommunikationer offentliggjorts. Nedan följer en uppdatering av statusen i några av dessa projekt.

SJ
För SJ pågår implementering av två nya koncept; Ersättningstrafik och Ombordanställda. Båda
projekten innebär utvidgning av existerande affärer, där alla bokningar flyttas över i Netsys och
omfattningen ökas. Implementering sker successivt under första och andra kvartalen.

Green Cargo
På motsvarande sätt som för SJ's ombordanställda görs en utvidgning av existerande affär. Samma
tidsplan som för SJ.

AstraZeneca
Omfattningen av projektet har successivt vuxit men vi är nu framme vid testfas. Driftsättning kan ske under april/maj efter kundens leveransgodkännande.

Jernhusen
Taxi Welcome Service vid Göteborg Central är i full drift och ytterligare utveckling av servicen sker varje månad. Affärsmodellen bygger på att Netrevelation får en andel av de transaktionsavgifter taxibolagen betalar Jernhusen för att använda servicen och hämta upp kunder. Volymerna är något större än de ursprungliga kalkylerna visade. Genom att detta är ett pilotprojekt har mycket utvecklingsarbete lagts ner i projektet och fortsatt är ambitionen att utveckla servicen ytterligare.
Steg två i detta samarbete är att på Jernhusens uppdrag implementera motsvarande system och
service vid Stockholms Central. Netrevelation är redo att installera systemet under 2007 och volymerna beräknas vara ungefär tre gånger större än vid Göteborg Central.

Taxi Stockholm / Taxi Göteborg
För ovanstående taxibolag utvecklar Netrevelation olika typer av systemstöd för deras nyckelaffärer.
Succesiva driftsättningar under 2007 kommer att ske. Dessa affärer genererar inte nettoomsättning till Netrevelation, men ersättningarna inkommer som en del av bolagets bruttomarginal.

CWT
Vidareutveckling av taxibokningssystemet för resebyråkedjan CWT pågår. Dessa uppgraderingar bildar
också basen för de system Netrevelation beräknas komma att leverera till också andra resebyråkedjor
(se nedan).


Nya kunder / nya projekt

Stort fokus ligger på implementeringen av FMLOG-avtalet (se nedan). Samtidigt pågår intensiv
bearbetning av nya stora företagskunder. Ett antal av dessa finns i olika skeden av beslutsprocess i avsikt att bli kunder till Netrevelation. I enlighet med vår policy (och på önskemål från vissa av kundföretagen) kommer vi att informera om nya kundavtal när bindande sådana slutits, förutsatt att de är av en sådan storlek att de väsentligt påverkar bilden av företaget. I annat fall kommer de att anges i kommande nyhetsbrev.

Stockholmsmässan
För Stockholmsmässan i Älvsjö har vi avtalat att implementera en "light-version" av Taxi Welcome
Service. Driftssättning under mars. I likhet med andra TWS kommer inte denna affär att påverka
Netrevelations nettoomsättning, utan vår ersättning ingår som en del av vår bruttomarginal.
Fler Taxi Welcome Service lösningar är under slutförhandling.

FMLOG
Efter att ha vunnit upphandlingen av FMLOG-avtalet har nu det praktiska arbetet full fokus. För att lyckas realisera så stor andel av ramavtalets teoretiska volym som möjligt (av myndigheten angivet till 3-400 MSEK per år) skapar vi nu två "standardpaket" som myndigheterna snabbt kan ansluta sig till.
Nedan beskrivs några av de funktioner som nu skapas. Det ger också en bild av komplexiteten men
samtidigt också de möjligheter avtalet för med sig.


Bokning
Vi bygger en speciell telefonbokning med eget nummer för "FMLOG-myndigheter". Härutöver erbjuder
vi självbokning via Internet och i förekommande fall bokning via resebyrå. Resebyråbokningen
förutsätter att resebyrån har ett bokningsinstrument installerat. I dagsläget finns detta hos CWT, men inom kort implementeras instrumentet hos flertalet av de större resebyråkedjorna. Detta innebär att man kan boka sin taxiresa i samma bokning som flygbokningen. Med installationen av okningsinstrumentet kan resebyrån erbjuda alla sina kunder denna service. Projekt för installation av taxibokningen i branschens självbokningssystem för flyg har påbörjats.

Fler bokningskanaler kommer att adderas till över tid.

Taxiresan
Tillsammans med myndighetens representanter skapar vi ett regelverk för hur transporter skall utföras.
Vissa regler finns angivna i avtalet och vissa praktiska tillämpningar skall lösas i samförstånd.En nyckelfaktor för resans genomförande är att uppnå maximal samplanering av resorna. För att myndigheterna skall maximera sin besparing och för att minska miljöbelastningen. Netrevelation har förmåga att samplanera resorna med hög precision och verkningsgrad. Nyckeln för bra resultat är hur bokning och regelverk hos myndigheter och verk utformas.

Administration
Detta område är det kanske mest omfattande och kritiska för implementeringstidpunkter. Främst
handlar det här om att hantera olika typer av betalningslösningar. Tillsammans med myndighetens
representanter skapas nu regelverk för hur betalningslösningar via faktura, betalkort, resekonton etc skall hanteras. Detta för att skapa flexibilitet för kunderna och för att skapa uppföljningsmöjligheter som
hittills saknats ur myndigheternas perspektiv.

Tidsplan
De olika "standardpaketen" kommer att presenteras för myndigheter / verk under februari / mars.
Därefter kommer de att kunna registrera sig och driftsättning ske. Med tanke på att det är ett ramavtal utan förpliktelse för myndigheter att använda sig av system och priser, kommer vi inte att kunna ange prognoser för volymer. Det vi kan konstatera är att vi kommer att göra allt i vår makt för att göra användandet så enkelt som möjligt och tillsammans med FMLOG marknadsföra tjänsterna mot myndigheter / verk så aktivt som möjligt. Total sett är det över 600 myndigheter och verk som har möjlighet att avropa avtalet.

Struktur / organisation
För att bearbeta marknaden (och givetvis också myndigheter / verk) har vi sedan i höstas utökat
marknads-/ säljorganisationen. Sammantaget arbetar nu fyra - fem personer med denna bearbetning
(delvis extern inhyrd kompetens). Samtidigt har vi utvidgat kapaciteten för produktutveckling och
applikationsprogrammering. Genom externt inhyrd kompetens kan vi nu vara upp till sju personer som
arbetar med kundnära utveckling och implementering.

Det innebär att vi har tillskapat resurser för att, i tillägg till ovan beskrivna avsevärda utvidgning, kunna hantera tillflöde av ytterligare ett antal större kunder under året.



För ytterligare information:
Roger Blomquist, VD. Epost: roger.blomquist@netrevelation.se
Anders Holst, Kommunitkationsansvarig Epost: anders.holst@netrevelation.se
Hemsida: www.netrevelation.se

Netrevelation AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik inom reseindustrin. Netrevelation förädlar traditionella taxiresor till reseprodukter som ger företag och organisationer ett kvalitetssäkrat, förenklat och mer kostnadseffektivt resande. Företaget
etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns TeliaSonera, SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring.
Netrevelation är listat på OMX First North.