Intrum Justitia AB

Ny kapitalstruktur efter genomfört inlösenerbjudande i Intrum Justitia

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 14:27 CEST

Extra bolagsstämmans beslut den 16 juni 2005 att lösa in 7 029 353 aktier mot en kontant ersättning om 84 kronor per aktie med anledning av ordinarie bolagsstämmans beslut om genomförande av ett inlösenerbjudande har tidigare registrerats och genomförts. Förfarandet innebar att totalt 590 465 652 kronor utbetalades till bolagets aktieägare varmed bolagets aktiekapital nedsattes med 140 587,06 kronor samtidigt som överkursfonden nedsattes med 590 325 064,94 kronor.

Vidare har de 7 029 353 C-aktier, som den extra bolagsstämman beslutade den 16 juni 2005 att emittera till Svenska Handelsbanken för att minska tidsåtgången för nedsättningarna, nu lösts in till ett belopp om 84 kronor per aktie (varav 0,02 kronor avser nominellt belopp och 83,98 kronor avser överkurs) uppräknat med en räntefaktor, allt i enlighet med bolagsstämmans beslut. I samband härmed sätts aktiekapitalet ner med 140 587,06 kronor och överkursfonden med motsvarande 590 325 064,94 kronor. För verkställande av bolagsstämmans beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av de nyemitterade C-aktierna samt nedsättning av överkursfonden krävs enligt aktiebolagslagens bestämmelser rättens tillstånd. Dessa tillstånd har nu erhållits och besluten har registrerats hos Bolagsverket.

Efter nedsättningen uppgår aktiekapitalet i Intrum Justitia AB till 1 559 125,02 kronor, fördelat på 77 956 251 stamaktier.

För mer information, kontakta:
Anders Antonsson, informationschef
Tel: 08-546 102 06, mobil: 0703-367 818
E-post: a.antonsson@se.intrum.com

Intrum Justitia är Europas ledande koncern för tjänster inom kreditadministration. Koncernen omsätter ca 2,8 miljarder kronor och har omkring 2 900 anställda i 22 europeiska länder. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder som med betalningsskyldiga. Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och konsumentfordringar. Intrum Justitia har en tillväxtstrategi som innebär att företaget avser att ta aktiv del i branschens konsolidering. Intrum Justitia AB (symbol: IJ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 7 juni 2002 och dess Attract40-segment från och med juli 2004.
Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com