BRÅ Brottsförebyggande Rådet

Ny kartläggning av intoleranta och invandrarfientliga tendenser bland elever. Fem procent intoleranta mot minoriteter

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 13:43 CEST

En majoritet av landets elever är övergripande positivt
inställda till minoriteter som muslimer, judar och homosexuella.
Men i genomsnitt kan fem procent av landet elever betraktas som
intoleranta. Det är några av resultaten i en riksomfattande
kartläggning bland skolungdomar som Brottsförebyggande rådet i
dag presenterar tillsammans med Forum för levande historia.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har, på uppdrag av Forum för levande
historia, kartlagt antisemitiska, islamofobiska, homofobiska och
invandrarfientliga tendenser bland skolungdomar med avseende på bland
annat attityder, utsatthet och självdeklarerad brottslighet. Syftet
har varit att öka kunskapen inom dessa områden. Det är den mest
omfattande undersökningen kring dessa fenomen som gjorts och första
gången en kartläggning görs av svenska elevers attityder till
muslimer.

Drygt 10 500 slumpvis utvalda högstadie- och gymnasieelever har
svarat på klassrumsenkäter. Resultaten visar att en klar majoritet
(72 procent) av landets elever är övergripande positivt inställda
till minoriteter, men det finns en intolerant grupp. Till exempel är
8 procent av eleverna intoleranta mot muslimer och 6 procent
intoleranta mot judar. En omdiskuterad fråga har varit antisemitismen
bland ungdomar med muslimsk bakgrund. Undersökningen visar att det
generellt sett inte finns någon skillnad i inställningen till judar
mellan ungdomar med muslimsk bakgrund och den stora gruppen av elever
som uppger sig vara ”icke-religiösa”.

Andra resultat pekar på att intolerans är lika vanligt bland ungdomar
med såväl svensk som utländsk bakgrund och att pojkar generellt är
mer intoleranta än flickor. När det gäller inställningen till
homosexuella är flickor mycket mer positivt inställda än pojkar. Det
finns också en stor grupp, en fjärdedel av eleverna, som varken kan
betecknas som positivt inställda eller intoleranta mot minoriteter.

Ju mer intolerant inställning elever ger uttryck för desto större
sannolikhet är det att eleverna uppger att de har brukat våld mot
någon på grund av dennes ursprung eller religion. När det gäller den
intoleranta gruppen (5 procent) uppger 1 av 5 att de har slagit någon
på grund av dennes ursprung eller religion. De intoleranta eleverna
är övervägande pojkar och har oftare än andra föräldrar med låg
socioekonomisk status, problem i skolan, en manschauvinistisk
attityd, sämre kontakt med sina föräldrar och upplever en högre grad
av utanförskap i samhället. Hälften av dem uttrycker också sympati
för extremnationalister, rasideologer och nationalsocialister.

2,6 procent uppger att de har blivit utsatta för våld på grund av
sitt ursprung (svenskt eller utländskt). Av eleverna med utländsk
bakgrund uppger 6,6 procent att de har blivit utsatta, medan
motsvarande siffra för elever med svensk bakgrund är 2,2 procent.
Samma mönster, men på högre nivåer, går igen när det gäller hot och
verbala kränkningar. Majoriteten av händelserna har inträffat på
fritiden.

Intoleransrapporten presenteras i dag på Forum för levande historia,
Stora Nygatan 10-12 i Gamla stan, av enhetschef Jan Ahlberg på BRÅ.
Medverkar gör även överintendent Heléne Lööw från Forum för levande
historia och generaldirektör Jan Andersson från BRÅ.

Ta del av hela intoleransrapporten på www.levandehistoria.se och
www.bra.se eller kontakta respektive pressekreterare för mer
information och intervjuer.

Pressekreterare Johan Perwe
Forum för levande historia
Tfn: 08-723 87 66
Mobil: 0702-59 38 19

Pressekreterare Susanne Eriksson
Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Tfn: 08-401 87 62
Mobil: 0704-19 35 06

För ytterligare upplysningar från BRÅ kontakta enhetschef Jan Ahlberg
på 08-401 87 24 eller generaldirektör Jan Andersson på 08-401 87 01.

1. Till rapporten: http://www.bra.se/extra/publication/?button_showpublication.329.=1
2. Till Levande historias webbplats för rapporten: http://www.levandehistoria.se/intolerans/


BRÅ, Box 1386, 111 93 Stockholm
http://www.bra.se