Sveriges Byggindustrier

Ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier (BI): Bostadsbyggandet varvar upp

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 11:05 CEST

Den starka återhämtningen för svensk ekonomi gör att byggindustrin får ett lyft. Bostadsinvesteringarna vänder upp och driver utvecklingen redan i år tack vare att ombyggnadsinvesteringarna ökar kraftigt. Fjolårets motor, anläggningsbyggandet, har bromsat in och lokalbyggandet får det fortsatt motigt. Det visar årets tredje konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier (BI).

Svensk ekonomi befinner sig i en kraftfull återhämtningsfas. Mycket av uppgången beror dock på ökad lageruppbyggnad. Tillskottet från lagerinvesteringarna i vår omvärld väntas klinga av under hösten och en mer dämpad global konjunkturutveckling 2011 ger effekter på svensk ekonomi.

– En liten öppen ekonomi som den svenska påverkas starkt av vad som händer i omvärlden. En internationell avmattning under nästa år kommer däremot att motverkas av ökad hushållskonsumtion samt uppgång i både maskin- och bygginvesteringar, säger Johan Deremar, nationalekonom på BI.

Bostadsbyggandet fortsätter uppåt
Byggandet av nya bostäder fortsatte att öka under andra kvartalet i år och prognosen visar att det påbörjas drygt 40 procent fler lägenheter i år jämfört med i fjol. Att bostadsinvesteringarna ökar i år förklaras av en stark utveckling på ombyggnadssidan.

– Det är faktiskt ombyggnadsinvesteringarna i bostäder som lyfter hela byggmarknaden i år. Det är först nästa år som påbörjandet av nya bostäder ger en ordentlig investeringstillväxt, fortsätter Johan Deremar.

Lokalinvesteringarna fortsätter att minska i år till följd av en svag utveckling för både det privata och det offentliga byggandet. I takt med det förbättrade ekonomiska läget väntas en positiv utveckling av såväl de privata som de offentliga lokalinvesteringarna under nästa år.

Anläggningsbyggandet – en motor som stannat av
Anläggningsinvesteringarna har tappat fart. Det är främst de offentliga vägsatsningarna som minskar beroende på att närtidssatsningens infrastrukturprojekt startar först under andra halvåret 2010. Utvecklingen av de privata anläggningsinvesteringarna är tudelad, där en kraftig nedgång i delsektorn post och tele får stor inverkan i år.

– Efter en genomgång av projekten i närtidssatsningen med startår 2010 kan vi konstatera att de flesta påbörjas nu i höst. Investeringstillskottet kommer därför att ge större effekter nästa år, säger Johan Deremar.

Sammantaget bedöms bygginvesteringarna öka med 3 procent i år och 5 procent nästa år, vilket leder till att antalet sysselsatta i byggindustrin ökar med 17 000-20 000 till utgången av 2011. Därmed kommer hela sysselsättningsnedgången från hösten 2008 - hösten 2009 att ha hämtats igen.

Stora rekryteringsbehov framöver
En kartläggning av arbetskraftens struktur med avseende på ålder, utbildning och yrke visar bl.a. att nyrekryteringsbehovet till följd av åldersavgångar kommer att öka de närmaste åren. Antalet personer som genomgår byggrelaterade utbildningar svarar dock relativt väl mot de behov som härigenom uppstår, vilket är positivt.

Sedan i vintras kommer dock allt fler signaler om att byggföretagen har svårt att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. Främst är det arbetsledande personal med erfarenhet som saknas och dessa problem kommer att bestå de närmaste åren. På yrkesarbetarsidan är läget ett annat och en allmän bristsituation är mindre trolig.

– Det är oroväckande att vi så här tidigt i återhämtningen har brist på viss arbetskraft eftersom det riskerar att bromsa utvecklingen den närmaste tiden. Det är dock glädjande att nyrekryteringen av unga till branschen fungerar bättre nu än under 1990-talet eftersom det är viktigt för en positiv utveckling på längre sikt, säger Fredrik Isaksson, chefekonom på BI.

Bygginvesteringarnas utveckling

Investeringsvolym samt årlig procentuell volymförändring

Mdkr Utfall Prognos Sektor 2009 2009 2010 2011 Bostäder 90,6 -23 13 8 Lokaler 88,3 -7 -7 1 Anläggningar 73,4 7 0 3 Summa bygginvesteringar 252,4 -10 3 5

För kompletterande information kontakta:

Johan Deremar, nationalekonom,
08-698 58 49 eller 070-558 67 44, johan.deremar@bygg.org

Fredrik Isaksson, chefekonom, 08-698 58 67 eller 0709-25 58 67, fredrik.isaksson@bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org