Utbildningsdepartementet

Ny lärarutbildning: Högre krav och mer fokus på ämnesstudier

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 13:14 CET

Lärarutbildningen ska göras om, med tydligare struktur och högre kvalitet. Det föreslår regeringen i propositionen Bäst i klassen - en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89) som i dag har överlämnats till riksdagen.
- Lärarnas kompetens är avgörande om vi ska höja kunskapsresultaten i den svenska skolan, säger utbildningsminister Jan Björklund.
Dagens lärarexamen föreslås ersättas av fyra nya examina: förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen. Ett par av dessa examina har i sin tur olika inriktningar, för att utbildningarna ska anpassas till undervisning i olika årskurser. Utrymmet för ämnesstudier ökar för alla kategorier av lärare.
- En historielärare som inte själv kan sin historia kommer att ha torftiga lektioner och inte kunna inspirera eleverna, säger utbildningsminister Jan Björklund.
Vad alla blivande lärare ska läsa blir tydligare reglerat. Bland annat ska de lära sig hur man bedömer elever och sätter betyg. Både de delarna av utbildningen och den verksamhetsförlagda utbildningen, praktiken, ska vara anpassade till studenternas olika inriktningar.
När den nya lärarutbildningen införs kommer alla universitet och högskolor som vill anordna utbildningen att behöva ansöka om examenstillstånd, som kan begränsas till specifika inriktningar och ämnen eller ämnesområden.
- Det blir en ordentlig kvalitetssäkring av lärarutbildningen. Hög akademisk kvalitet är en självklarhet när vi ska utbilda till Sveriges viktigaste jobb, säger högskole- och forskningsminister Tobias Krantz.

Fakta om den nya lärar- och förskollärarutbildningenIstället för dagens lärarexamen föreslås fyra nya examina med olika inriktningar:- Förskollärarexamen (210 högskolepoäng)- Grundlärarexamen -Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (240 högskolepoäng), Grundskolans årskurs 4-6 (240 högskolepoäng), Fritidshem (180 högskolepoäng)- Ämneslärarexamen (med fasta ämneskombinationer) -Grundskolans årskurs 7-9 (270 högskolepoäng), Gymnasiet (300/330 högskolepoäng)- Yrkeslärarexamen (90 högskolepoäng)
I högskoleförordningen kommer målen för de nya examina att preciseras och där kommer det att framgå hur mycket en lärare ska läsa av vissa ämnen. Gemensamt för samtliga blivande lärare och förskollärare är att 60 högskolepoäng utbildningsvetenskaplig kärna (generella lärarkunskaper) och 30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i examen.
Den utbildningsvetenskapliga kärnan ersätter det s.k. allmänna utbildningsområdet (AUO). Regeringen kommer att förtydliga vad som ska ingå i kärnan, exempelvis bedömning och betygssättning, ledarskap och konflikthantering. Innehållet i kärnan bör anpassas efter de studerandes inriktning. Även VFU:n behöver anpassas bättre än i dag till relevant ålderskategori och skolform och till relevanta ämnen eller ämnesområden.
Den som har ämnesutbildning kommer att kunna läsa en kompletterande pedagogisk utbildning på 90 högskolepoäng för att kunna bli ämneslärare. Sådan utbildning finns sedan tidigare, men kommer nu att regleras tydligare.
De högskolor som vill anordna lärarutbildning kommer att få ansöka om examenstillstånd hos Högskoleverket. Efter prövning kan lärosätena få tillstånd att utfärda de nya examina. För grund- och ämneslärare kan tillståndet begränsas till vissa inriktningar och ämnen eller ämnesområden.
Den nya utbildningen kommer att starta höstterminen 2011.
För att bli en bra lärare krävs lämplighet för att bli lärare. Regeringen avser därför att utreda hur lämplighetsprov skulle kunna användas som behörighetskrav till lärarutbildningen. Sådana prov kan inte genomföras förrän tidigast 2013.

Kontakt:Anna NeumanPressekreterare hos Jan Björklund08-405 25 03070-188 65 55
Elin BobergPressekreterare hos Jan Björklund08-405 31 02070-206 99 09
Eva-Marie BybergPressekreterare hos Tobias Krantz08-405 38 77070-772 74 47