Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Ny lag kräver snabbare hantering av begravning

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2012 09:05 CET

Åtta av tio begravningar har en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan. Foto: Magnus Aronson/IKON

Ny begravningslag som riksdagen beslutade om igår påverkar begravningsbranschen och allmänheten. Begravning måste nu hållas inom en månad efter dödsfallet. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har därför tagit initiativ till en informationsträff för de olika aktörerna.
Tiden mellan dödsfall och gravsättning alternativt kremering får enligt den nya lagen vara högst 30 dagar mot tidigare två månader. I storstäderna kan tiden idag vara lång, till exempel i Stockholmsområdet hålls begravning i snitt 31 dagar efter dödsfallet.

- Vi vill samla de olika aktörerna för att se vad som kan göras för att förkorta tiden för respektive ansvarsområde; bårhusen, begravningsbyråerna, församlingarna, krematorierna och kyrkogårdsförvaltningarna, säger Staffan Lundstedt, kyrkogårdskonsulent vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Svenska kyrkans församlingar och samfälligheter är huvudmän för begravningsverksamheten i hela landet, förutom i Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman.Till träffen på måndag väntas hundra deltagare från Stockholms regionen.

-  Den nya lagen innebär att man som anhörig ganska snart efter dödsfallet bör kontakta begravningsbyrå och församling för att boka begravning.

Begravning inom en månad
Igår tog riksdagen beslut om förändringar i begravningslagen- se nedan. Den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och begravning - kremering eller gravsättning - förkortas till en månad, mot tidigare två månader.
En förändring som påverkar både begravningsbranschen och allmänheten. Lagändringen träder ikraft den 1 maj 2012. Av alla avlidna kremerades 77 procent och 81 procent hade en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan (2010).
Informationsträffen arrangeras av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Stockholms stift som bjudit in representanter för kyrkogårdsförvaltningar, församlingar, begravningsbyråer, skatteverket och landstinget i Stockholm.

Fakta om lagen:
Förändringarna träder ikraft den 1 maj 2012, om inte annat anges.
Förutom ändringen angående längsta tillåtna tid mellan dödsfall och kremering eller gravsättning innebär riksdagens beslut
Att en gravrätt kan upplåtas med begränsningar och att det i sådana fall är upplåtaren som ansvarar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Det införs också bestämmelser om återupptagande och upplåtelse av återlämnad gravrätt.
Att begravningsavgiften för dem som är medlemmar i Svenska kyrkan görs fristående från kyrkoavgiften. Begravningsavgiften ska beslutas av den myndighet som regeringen bestämmer, både för dem som är och för dem som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Denna förändring träder ikraft den 1 januari 2013.
Att det tydliggörs att länsstyrelsen ansvarar för tillsynen över begravningsverksamheten. För att kunna fullgöra tillsynsansvaret ges länsstyrelsen rätt att inspektera verksamhet och på begäran få de upplysningar, handlingar och annat material som behövs för tillsynen.
Att kraven på de begravningsombud som länsstyrelsen förordnar utökas och förtydligas.

 

Svenska kyrkans församlingar och samfälligheter är huvudmän för begravningsverksamheten i hela landet, förutom i Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, samfälligheter och stift.  Organisation tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivarfrågor, begravningsfrågor och fastighetsfrågor.

www.svenskakyrkan.se