Försvarsdepartementet

Ny lagstiftning för svenskt internationellt militärt samarbete

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 13:00 CET

PFF-utredningen har i dag överlämnat betänkandet ”Rättslig status vid
samverkan inom Partnerskap för fred och EU: s krishantering m.m. – en
översyn” (SOU 2003:117) till försvarsminister Leni
Björklund.Utredningen föreslår att en ny ramlag tillskapas för det
internationella militära samarbetet och att befintliga statusavtal
införlivas i svensk rätt genom den nya lagen. Nya statusavtal med andra
länder ska också kunna föras in i ramlagen.

Partnerskap för fred (PFF) är ett internationellt fredssamarbete mellan
Natomedlemmar och andra stater, som Sverige anslöt sig till i maj 1994.
I detta sammanhang anslöt sig Sverige till ett avtal om rättslig status
för ett lands styrkor när de befinner sig på en annan avtalsparts
territorium – PFF-avtalet – vilket innehållsmässigt överensstämmer med
Nato Status of Forces Agreement (Nato SOFA).

Nato SOFA reglerar den rättsliga statusen för ett medlemslands styrkor
när dessa befinner sig inom ett annat medlemslands territorium och
PFF-avtalet är motsvarigheten för partnerskapsländerna.

Den svenska synen på PFF-avtalets tillämpningsområde och räckvidd
skiljer sig från de övriga ländernas uppfattning. Sverige har t.ex.
ansett att PFF-avtalet bara gäller vid renodlade övningar inom ramen
för PFF-samarbetet. Övriga länder anser att avtalet kan tillämpas så
snart det är fråga om ett militärt samarbete som innebär att en
avtalsparts militära personal, efter överenskommelse, befinner sig på
en annan avtalsparts territorium.

En viktig utgångspunkt för utredningens arbete har varit att det
internationella fredsfrämjande samarbetet mellan Sverige och andra
länder ska kunna bedrivas så smidigt som möjligt. För att underlätta
detta arbete är det enligt utredningens uppfattning nödvändigt att den
svenska tolkningen och tillämpningen av avtalet överensstämmer med
övriga avtalsparter och att man kan komma bort från den nuvarande
tolkningen som begränsar avtalets tillämpningsområde. Det är inte
rimligt att svensk personal ska omfattas av avtalet när de befinner sig
på annat avtalslands territorium samtidigt som Sverige inte ger
utländsk militär motsvarande rättsliga status i Sverige.

Statusavtalen är viktiga eftersom de på förhand ger svar på frågor
t.ex. om hur skadestånd ska regleras. De reglerar även den militära
personalens rättsliga status. Militär personal har samma behov av
rättslig status oavsett om det handlar om ett samarbete inom ramen för
PFF eller militärt samarbete i någon annan form. Utan ett avtal kan
till synes enkla ersättningsärenden, exempelvis bullerskador vid
flyguppvisningar, blir svårlösta mellanstatliga tvister. PFF-avtalet
innehåller inte någon begränsning när det gäller verksamhet och har
godkänts av riksdagen. Därmed kan det tillämpas när ett
partnerskapslands militära styrka befinner sig på svenskt territorium,
så länge det handlar om verksamhet inom ramen för internationellt
militärt samarbete. Det innebär att allt militärt samarbete som bedrivs
mellan avtalsparterna såväl inom ramen för PFF-samarbetet som annat
militärt samarbete, t.ex. Nordcaps och SHIRBRIG, kommer att omfattas av
avtalet.

I den ramlag som utredningen föreslår, ska inte enbart PFF-avtalet
lyftas in i svensk rätt, utan alla internationella avtal som tar upp
frågor om rättslig status för internationellt militärt samarbete ska
kunna föras in i lagen. Det innebär att även det nyligen undertecknade
avtalet mellan EU-länderna (EU SOFA) kan omfattas av lagen. EU SOFA
reglerar status för militär och civil personal vid EU: s militära stab,
de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till EU: s
förfogande för insatser enligt artikel 17.2 i Fördraget om Europeiska
unionen, inklusive övningar samt den militära och civila personal från
medlemsstaterna som ställs till EU:s förfogande i detta sammanhang .

EU SOFA är ett statusavtal av samma modell som PFF-avtalet. I stora
delar är de båda avtalen i princip likadana. Den stora skillnaden
mellan PFF-avtalet och EU SOFA är att EU SOFA även är gäller för civil
personal och att kretsen av personer som får rättslig status är
betydligt vidare än med PFF-avtalet. EU SOFA är tänkt att ge rättslig
status till t.ex. domare, åklagare, poliser, kriminalvårdspersonal och
räddningstjänstpersonal när de deltar i EU-ledda krishanteringsinsatser
och i övningar inför sådana insatser.

Betänkandet (SOU 2003:117) finns på:
http://forsvar.regeringen.se/propositionermm/sou/index.htm

Särskild utredare:
Lisbeth Molander
Skattedirektör
08-694 17 03

Sekreterare:
Ann-Louise Björnsson
Kammarrättsassessor
031 – 701 53 65