Näringsdepartementet

Ny luftfartslag för ökad säkerhet och konkurrens

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 15:12 CET

Regeringen har beslutat om den nya propositionen Luftfartens lagar. I propositionen föreslås att införa en formell gräns för flygfylleri på 0,2 promille. Polis får rätt att ta prover även om uttalad misstanke saknas. Den föreslår också att flygpassagerare som inte lyder befälhavares order riskerar böter eller fängelse i högst sex månader, något som i dag endast ger böter. Detta för att om möjligt täcka in fenomenet som ofta kallas oregerliga passagerare, som inte avser att kapa flygplanet, men som äventyrar flygsäkerheten.

Förslaget innebär även att bestämmelser som i dag lägger hinder mot konkurrens för den lokala flygtrafikledningen tas bort. Detta öppnar legala förutsättningar för att exempelvis en kommunal flygplats ska kunna upphandla flygtrafiktjänsten i flygplatsens närområde från andra aktörer än Luftfartsverket. Alla som ägnar sig åt flygtrafikledning måste dock uppfylla de säkerhetskrav som gäller.

Det införs också ett nytt brott, vårdslöshet i flygtrafik, som behandlas på samma sätt som redan gäller för övriga trafikslag.

Ett antal brott mot viktiga EG-bestämmelser straffbeläggs. Detta har inte skett tidigare:
- att bedriva trafik utan operativ licens,
- att leasa in flygplan utan att detta godkänts av säkerhetsmyndigheten,
- att bedriva flygtrafik på en linje som omfattas av allmän trafikplikt och ett annat flygbolag har fått ensamrätt.

Transportstyrelsen får möjlighet att kombinera förelägganden med vite.

Föreslås gälla från september 2010
Begreppet "säkerhet" delas upp i två slags typer (något undantag finns kvar):
- flygsäkerhet, som innebär att motorer ska fungera, bränsle ska finnas i tillräcklig omfattning, att personalen är utbildad för det den är satt att göra osv.
- luftfartsskydd, som innebär olika åtgärder för att skydda luftfartyg, flygplatser och annat mot terroristattacker och liknande.

Ett tydliggörande om skyldigheten att markera flyghinder, såsom att sätta upp röda lampor på höga byggnader i närheten av flygplatser, och att anmäla höga byggnader, konstruktioner och liknande till en central databas.

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 september 2010.Kontakt:
Kenneth Hultgren
Pressekreterare hos Åsa Torstensson
08-405 48 17
070-593 08 77


Olof Hedberg
Ämnesråd
08-405 36 15