Svenska kyrkan

Ny medlemsundersökning: Svenska kyrkan är öppen, varm och betydelsefull

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 16:14 CEST

Över 60 procent av Svenska kyrkans medlemmar upplever att kyrkan är betydelsefull för samhället. Hälften menar att den är varm och lika många upplever Svenska kyrkan som öppen. Bara 20 procent upplever kyrkan som inskränkt, diffus och sluten.

Det visar preliminära uppgifter från den medlemsundersökning som Svenska kyrkan genomfört under våren, för att få kunskap om medlemmarnas relation till kyrkan.

– Att de positivt värdeladdade orden toppar listan bekräftar att Svenska kyrkan bär på ett stort förtroendekapital, säger teol dr Jonas Bromander, som är forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet och projektledare för undersökningen. Utgångsläget är alltså väldigt positivt, och nu ligger utmaningen i att utveckla förmågan att vara kyrka i en ny tid.

Resultat i slutet av året

Beslutet att genomföra studien fattades av Kyrkostyrelsen i november 2003 och frågorna riktades till 3750 medlemmar, varav över hälften har svarat. Undersökningen kan ses som en naturlig fortsättning på den undersökning som Bromander genomförde under förra året, ”Utträden som utmanar” (Svenska kyrkans utredningar 2003:2), där en slutsats blev att kyrkan måste kommunicera bättre med dem som inte själva söker information om Svenska kyrkan.

Syftet med den aktuella studien är att skapa en gedigen kunskapsbas om Svenska kyrkans medlemmar, som kan ligga till grund för framtida strategier, beslutsprocesser och medlemskommunikation. Svaren, som just har samlats in, kommer att bearbetas och analyseras under hösten och resultatet ska presenteras för beställaren, Kyrkostyrelsen, i slutet av året.

Präglas av rörlighet

De preliminära uppgifterna visar att drygt hälften av dem som aktivt trätt in i Svenska kyrkan de senaste 10 åren har invandrarbakgrund. En tredjedel har återinträtt i Svenska kyrkan, efter att de tidigare har trätt ut.

– Resultaten visar att Svenska kyrkan kan fungera som en arena för kulturmöten, säger Jonas Bromander.

– Det är också intressant att de som en gång utträtt ur Svenska kyrkan inte för alltid är förlorade som medlemmar. Det visar att även Svenska kyrkan präglas av den rörlighet som är typisk för dagens samhälle i stort.

Flera motiv för utträden

Den minoritet som i studien uppger att de sannolikt kommer att utträda ur kyrkan inom de närmaste fem åren, cirka fyra procent av det totala antalet medlemmar, anger flera olika motiv. Gemensamt för de flesta är att man ogillar kvinnoprästmotståndet samt är kritisk till kyrkoavgiften. De känner också generellt en distans till kyrkan i fråga om verksamhet och tro, och är kritiska till kyrkan i stort.

– Om fyra procent av medlemmarna utträder under den kommande femårsperioden, så motsvarar det den utträdesnivå som vi har i dag, säger Jonas Bromander. Eftersom den kyrkliga relationen byggs upp under en lång följd av år, bryts den heller inte ner lika snabbt som många tror, men självklart måste kyrkan lyssna på den kritik som kyrkoutträdena innebär. Vad beträffar kvinnoprästmotståndet så finns det all anledning för kyrkan att förtydliga sitt ställningstagande. Faktum är att kvinnoprästmotståndarnas inflytande i Svenska kyrkan är marginellt.

Kontaktperson för media: Pressekreterare Ewa Röllgårdh, tfn 0705-46 96 77.