Örebro Läns Landsting

Ny metod att mäta vårdkvalitet inom psykiatrisk vård

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 10:23 CET

Informatör Åsa Öberg, 019-602 73 64, 073-088 73 64

Den psykiatriska vården har under de senaste decennierna undergått genomgripande förändringar
mot allt öppnare vårdformer, med minskat antal vårdplatser och kortade vårdtider. Vårdens syn på
såväl patienter som deras anhöriga har också förändrats, liksom deras kunskaper om och förväntningar
på den vård som erbjuds.

Med underlag av detta har Agneta Schröder, Psykiatriskt forskningscentrum
Universitetssjukhuset Örebro och Hälsouniversitetet i Linköping, i sin avhandling tagit
fram ett instrument för att mäta vårdkvalitet.

Det övergripande syftet med den här avhandlingen är dels att beskriva vårdkvalitet ur olika perspektiv i
psykiatrisk vård och dels att utveckla ett instrument för vårdkvalitet från ett patientperspektiv, samt använda
instrumentet empiriskt för att beskriva vårdkvalitet.

– Patientens perspektiv är viktigt, eftersom det endast är patienten som kan beskriva sina förväntningar och
upplevelser av vårdens kvalitet, säger Agneta Schröder. Därutöver är det också viktigt att veta vad närstående
och professionen lägger för innebörd i begreppet för att kunna jämföra vårdkvalitet ur flera perspektiv.

Sammanfattningsvis framkom att vårdkvalitet inom psykiatrisk vård är ett normativt och multidimensionellt
begrepp som visar på ”hur vården ska vara”.

Resultatet pekade på att det fanns många likheter i de olika
perspektivens uppfattningar av vårdkvalitet på en generell nivå, men också olikheter på en specifik nivå.

Fem centrala dimensioner framkom; värdighet, trygghet, delaktighet, tillfriskande och vårdmiljö.

– Den empiriska undersökningen av instrumentet Kvalitet i Psykiatrisk Vård, KPV, visade att patienterna
ansåg att vården var av hög kvalitet. Det fanns dock skillnader i patienternas förväntningar och upplevelser.

Dessa skillnader ger värdefull information om vilka aspekter av vården som behöver ägnas särskild
uppmärksamhet i ett fortsatt kvalitetsarbete.
Avhandlingen bidrar till en ökad förståelse för innebörden av begreppet vårdkvalitet inom psykiatrisk vård.

Den kunskapen kan användas som ett underlag i förbättringsarbeten i vården samt i undervisning i vårdyrken
och patient- och närståendeutbildningar.

Agneta Schröder lägger fram sin avhandling "Quality of Care in the Psychiatric Setting: Perspectives of the
Patient, Next of Kin and Care staff, fredag den 1 december kl. 13.00 i Wilandersalen vid Universitetssjukhuset
Örebro.

För mer information kontakta Agneta Schröder, Psykiatriskt forskningscentrum, tfn 070-660 30 71 eller sök
via universitetssjukhuset växel på tfn 019-602 10 00.

Bild på Agneta Schröder finns att hämta på universitetssjukhusets webbplats på adressen
www.orebroll.se/forskning/bildbank