Nordnet Sverige

Ny modell för värdepappersbelåning - En unik studie av en utvecklingsprocess med kunden i fokus

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 11:56 CEST

Att köpa fler aktier med hjälp av lånat kapital, så kallad värdepappersbelåning, har ökat kraftigt under det senaste året. Hos Nordnet har den ökat med över 200%. Den starka börsutvecklingen och den låga räntan är två bidragande orsaker till den kraftiga ökningen. Men förstår aktiespararna/kunderna fullt ut vilka risker de tar då de belånar sina aktier? Vad gör mäklarbranschen för att få en sund utveckling?

Svenska Bankföreningens modell för att sätta belåningsgrader på aktier används av en klar majoritet av alla banker och fondkommissionärer. Modellen är mycket generell och enkel och beaktar inte individuella skillnader mellan olika aktier utan fokuserar sig på den lista som aktien är noterad på. Värdepappersbelåning kan i viss mån liknas med derivathandel. Till skillnad från värdepappersbelåning finns det dock för derivat-positioner ett mycket sofistikerat sätt att beräkna säkerhetsmarginaler.

Utvecklingen av en ny modell för belåning av värdepapper har bedrivits som en integrerad utvecklings-process hos Nordnet, Nordens största Internetmäklare. Utvecklingsprojektet har genomförts i samarbete med den tvärvetenskapliga forskningen om risker och beslutsfattande vid Stockholms universitet. Utvecklings-projektet består av två delar. I den första delen har en alternativ modell till Svenska Bankföreningens modell för att fastställa belåningsgrader för enskilda aktier tagits fram och testats. Denna del av utvecklings-processen har studerats och redovisas nu som en 20 poängs magisteruppsats av Peter Rosenqvist, verksam inom riskhantering på Nordnet, som läggs fram vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

"Vi har nu testat modellen under en längre tid och den fungerar mycket bra. Den medför ökad service och förbättrad riskhantering genom att individuella riskparametrar för aktierna som likviditet, kursspread och volatilitet beaktas. Svenska Bankföreningens modell är föråldrad och inte längre relevant", säger Klas Danielsson, vd på Nordnet.

I den andra delen av utvecklingsprojektet, som genomförs under hösten 2004, kommer förutsättningarna för Nordnets kunder att aktivt medverka i användandet av den integrerade belåningsmodellen belysas och testas. Detta skall göras på ett sätt som innebär att kunderna skall få möjlighet att ta del av de kunskaper om risker och riskhantering som Nordnet har. Den vision som Nordnet har är att bägge parter, kreditgivaren och kunden, skall tjäna på ökad insikt och kunskap om risker.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rosenqvist, Nordnet, tfn 08-506 377 27, peter.rosenqvist@nordnet.se
Bo Green, docent, Företagsekonomiska institutionen, tfn 08-16 32 64, gre@fek.su.se
Klas Danielsson, vd Nordnet, 08-50633030, 0708-744574, klas.danielsson@nordnet.se

Nordnet AB (publ) är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Dotterbolaget Nordnet Securities Bank AB är en Internetmäklare och medlem av Stockholmsbörsen, Oslobörsen och Köpenhamnsbörsen. Dotterbolaget Eurotrade Securities S.A. erbjuder en Internetmäklartjänst från Luxemburg. Internetmäklaren Aktiedirekt erbjuder marknadens enklaste och billigaste tjänst. Dotterbolaget Nordnet Försäkringsmäklare AB förmedlar SAK-försäkringar. Besök gärna Nordnet Sverige www.nordnet.se , Nordnet Norge www.nordnet.no , Nordnet Danmark www.nordnet.dk , Aktiedirekt www.aktiedirekt.se och Eurotrade www.eurotrade.lu .