Stockholms stad

Ny modell ger bättre bedömning av innemiljön

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:53 CET

Över 7600 personer har deltagit i en undersökning om innemiljö och hälsa i Stockholms flerbostadshus. Rresultatet ska användas för att förnya den modell som används för klassa hus där de boende upplever hälsoproblem.

På 1990-talet gjordes en stor undersökning om innemiljö och hälsa i Stockholms flerbostadshus. Nu har den följts upp i nya undersökningen Hälsomässigt Hållbara Hus – 3H, där 7 640 personer från totalt 481 hus har deltagit. Enkätsvaren har sedan kompletterats med uppgifter om olika socioekonomiska bakgrundsfaktorer, till exempel yrke eller inkomst. De hälsobesvär som frågorna har gällt är allmänna besvär som trötthet och huvudvärk, hosta, slemhinnebesvär, eller hudbesvär.

Trötthet vanligast
Trötthet är det hälsobesvär som är vanligast förekommande, 29 % upplever ofta trötthet. 17 % av stockholmarna rapporterar besvär med irriterad näsa, 12 % har huvudvärk, 11 % har irriterade ögon och 9 % har besvär med hals, hosta respektive irriterad hud i ansiktet. När besvären relateras till bostaden är det betydligt färre som anger att de har hälsobesvär, mellan 3 % och 8 % beroende på typ av besvär. För slemhinnebesvär och hudbesvär innebär det att ungefär hälften av dem som har besvär relaterar besvären till bostaden. För dem som anger trötthet är det en fjärdedel som relaterar besvären till bostaden. Oavsett vilket hälsobesvär som avses har en större andel kvinnor än män besvär.

Sociala faktorer spelar in
Andelen individer som rapporterar hälsobesvär är högre i allmännyttans bestånd än i bostadsrätter. Bland låginkomsttagare är det en större andel som rapporterar besvär än bland höginkomsttagare. När befolkningen fördelas på olika yrkeskategorier är det en mindre andel som rapporterar hälsobesvär i de yrkesgrupper som kräver högre utbildning jämfört med de yrkesgrupper där kraven på utbildningsnivå är lägre.

Ny modell
Analyserna har lett fram till en enkel och lätthanterlig modell som kan användas för att uppskatta andelen normalt förväntade hälsobesvär i ett hus. Ett av syftena med studien har varit att skilja ut de hus som avviker mest i fråga om förväntade hälsobesvär hos de boende. I en senare etapp följs sedan dessa resultat upp med mätningar och besiktningar i de aktuella husen. Ett annat syfte är att finna en metod för att utvärdera om nybyggda hus i staden är hälsosamma för de boende.
Det ger en möjlighet att utifrån de boendes självrapporterade hälsobesvär få en indikation om var det kan vara motiverat att utföra mätningar.

Ladda ned undersökningen (pdf):
http://www.stockholm.se/upload/Fackforvaltningar/Milj%C3%B6f%C3%B6rvaltningen/Dokument/rapporter/3h_underlag.pdf

Kontakt
Roger Corner, Miljöförvaltningen
Tfn. 08-508 28 907
E-post: roger.cornermiljo.stockholm.se