Utbildningsdepartementet

Ny myndighetsstruktur för myndigheter inom skolväsendet

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2007 10:45 CET

- Myndigheten för skolutveckling upphör som egen myndighet
- Centrum för flexibelt lärande upphör som egen myndighet
- Specialskolemyndigheten och Specialpedagogiska institutet slås samman till en myndighet

Regeringen beslutade idag om kommittédirektiv till en översyn av myndighetsstrukturen inom skolväsendet m.m.

En tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur med färre myndigheter ska underlätta statens styrning i ett mål- och resultatstyrt skolsystem.

Utredarens uppgift är att föreslå en ny statlig myndighetsstruktur för skolväsendet, förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och de delar av vuxenutbildningen som inte tillhör skolväsendet. Utredaren ska lämna förslag på vilka uppgifter olika myndigheter ska ansvara för samt hur de ska vara organiserade, dimensionerade och lokaliserade. De myndigheter som berörs av översynen är Skolverket, Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Sameskolstyrelsen och Skolväsendets överklagandenämnd. Myndigheten för skolutveckling och Centrum för flexibelt lärande upphör som egen myndighet och deras kärnuppgifter övertas av Skolverket. Förändringarna avses träda i kraft 1 juli 2008.

Andra verksamheter som berörs är Barn- och elevombudet för likabehandling, Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, Tolk- och översättarinstitutet samt Valideringsdelegationen.

Tidigare direktören för Verket för Högskoleservice Hans Forssell har utsetts till utredare.Kontakt:
Anders Andrén
Pressekreterare hos Jan Björklund
08-405 28 15
070-188 65 55
anders.andren@education.ministry.se