Socialstyrelsen

Ny nationell granskning av hemsjukvården i Sverige: Stora brister i läkartillgänglighet

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 10:41 CEST

Trots att allt fler vårdas hemma finns det stora brister i läkartillgängligheten. Det visar en gemensam granskning av hemsjukvård som Socialstyrelsens sex regionala tillsynsenheter har genomfört under våren 2005. I mer än var tredje verksamhet kan man inte få läkarbesök dygnet runt.

Färre vårdplatser och kortare vårdtider inom slutenvården, neddragningar av platser vid kommunernas särskilda boenden, den medicintekniska utveckling och patienters önskemål gör att allt fler vårdas hemma. Primärvården har huvudansvaret för hemsjukvården, men i hälften av landets kommuner har kommunerna tagit över hemsjukvårdsansvaret.

Socialstyrelsens sex regionala tillsynsenheter (Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Örebro) har genomfört en gemensam granskning av hemsjukvård under våren 2005. Resultaten baseras på ett antal frågor som besvarats av 117 intervjugrupper runt om i landet; i en region har även enkäter använts.

Stora brister i läkartillgänglighet toppar listan - 43 intervjugrupper nämner det som den största bristen. Sämst är tillgängligheten på nätter och helger. I mer än var tredje verksamhet kan man inte få läkarbesök dygnet runt. Alla har heller inte tillgång till sjuksköterska dygnet runt, vilket innebär att omvårdnadspersonalen får ta ett stort ansvar och patienter måste i större utsträckning åka till sjukhus. Ett undantag är den specialiserade hemsjukvården i Stockholm där läkare och sjuksköterska finns att tillgå under dygnets alla timmar.

Var fjärde intervjugrupp har rutiner för riskanalys, men det verkar vara mest riskanalys för att förebygga fallolyckor. På frågan vilka de största riskerna är i hemsjukvården uppger personalen läkemedelshanteringen, men även stora geografiska ansvarsområden, resursbrist, brist på läkare, brister i informationsöverföring, fallolyckor, kompetensbrist bland hemtjänstpersonalen, teknikfrågor och en oro för dementa som bor ensamma framkommer vid intervjuerna.

De allra flesta har rutiner för avvikelsehantering, men på många håll framkommer det att man skriver få avvikelser eller inga alls. Personalen kan få respons på enskilda avvikelser, men det vanligaste är att övergripande sammanställningar och analyser saknas. Därigenom minskas möjligheterna till en säkrare verksamhet.

- På många håll i landet måste tillgängligheten till läkare och sjuksköterskor dygnet runt öka, för att hemsjukvården ska uppfylla kraven på god kvalitet och hög patientsäkerhet. Tillgängligheten får inte vara avhängig av hur hemsjukvården organiseras utan måste vara lika god för alla patienter, säger Johan Carlson, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning i en kommentar till rapporten.

Sammanfattning och utdrag ur de regionala rapporterna finns på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se

Ytterligare upplysningar:
Ralf Persson, regionala tillsynsenheten i Göteborg 031-75 95 904
Kerstin Palmér, regionala tillsynsenheten i Jönköping 036-30 94 08
Margaretha Håkansson regionala tillsynsenheten i Malmö 040-10 79 90
Ann-Christine Jönsson, regionala tillsynsenheten i Stockholm 08-55 55 34 40
Inga-Lisa Johansson, regionala tillsynsenheten i Umeå 090-71 43 26
Sylvia Norén, projektledare, regionala tillsynsenheten i Örebro, 019-670 77 04