Dyslexiförbundet FMLS

Ny nationell handlingsplan för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi!

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 16:51 CET

Ny nationell handlingsplan för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi!

Efter flera års arbete i arbetsgrupper och rådslag lanserar nu det samlade ”Dyslexi-Sverige” en ny nationell handlingsplan för läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi.

Handlingsplanen, som fått namnet ”Satsa på framtiden”, bygger på internationella och nationella dokument såsom FN:s deklaration om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Salamancadeklarationen om rätt till specialpedagogik, svensk diskriminerings- och skollagstiftning mm.

I ett gemensamt uttalande fastslår de fyra ordförandena i undertecknande dyslexiorganisationer att:

”Trots att mycket har uppnåtts på detta område sedan vi senast fastställde en handlingsplan år 1990, så finns mycket kvar att göra. Framför allt handlar det om kunskap, förståelse och bemötande. Alltför många i skolans värld har bristfälliga kunskaper om läsinlärning och lässvårigheter. Man sätter in rätt åtgärder alldeles för sent och det finns en bristande förståelse för att funktionsnedsättningarna kan kompenseras, parallellt med skräddarsydd pedagogisk träning för att öka läs- och skrivförmågan.

Många vuxna saknar helt stöd och hjälp, vilket kan leda till arbetslöshet och utanförskap. Sverige har inte råd att förlora en ny generation av personer med dessa svårigheter i arbetslivet.”

Undertecknade organisationer hoppas att denna nya handlingsplan skall få en bred spridning och bli ett verksamt instrument i arbetet för att alla, oavsett funktionsnedsättning, skall få möjlighet till utbildning, delaktighet, inflytande och kunna förverkliga sig själva som aktiva samhällsmedborgare.

Bengt-Erik Johansson, ordförande Dyslexiförbundet FMLS

Peter af Trampe, ordförande Svenska Dyslexiföreningen.

Eva Halldén, ordförande Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

Siv Fischbein, ordförande Svenska Dyslexistiftelsen