SEB

Ny Nordic Outlook: Starkare konjunktur - men fortsatt låg inflation

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 10:03 CEST

Världsekonomin befinner sig i ett kraftfullt uppsving, med stark tillväxt i USA och Asien och en begynnande återhämtning i Euro-zonen. Likväl blir inflationen låg p g a stark produktivitet och lediga resurser. Sveriges ekonomi växer på bred front och BNP-prognosen för 2004 justeras upp till 3,0 procent.

SEB-ekonomerna ger en tämligen ljus bild av världsekonomin, med stark tillväxt på de flesta håll - undantaget är Euro-zonen - och lågt inflationstryck. Just nu stiger inflationen p g a höjda råvarupriser. Det underliggande inflationstrycket förblir dock svagt beroende på måttliga löneökningar och stark produktivitetstillväxt. Detta gör att centralbankerna kan gå försiktigt fram när styrräntorna återställs till mer normala nivåer framöver. Amerikanska Fed inleder räntehöjningsprocessen i juni och höjer i små steg till 3,25 procent i slutet av 2005. I Euro-zonen, där konjunkturuppgången går trögt, kan ECB avvakta med sin första höjning till i början av nästa år.

Inflationsoron har drivit upp obligationsräntorna. Framöver fortsätter uppgången men i lugnare takt. Riskerna ligger dock på uppsidan; ännu starkare konjunktursignaler kan ge upphov till förnyad oro för inflation.

Den svenska BNP-tillväxten breddas och accelererar till 3,0 procent. En del av uppgången beror dock på att 2004 har fler arbetsdagar. Under 2005 ökar BNP med 2,6 procent. Tillväxten är ändå inte tillräcklig för att nämnvärt stärka arbetsmarknaden eller de offentliga finanserna. Arbetslösheten ligger kvar kring 5 ½ procent och budgetmålet nås inte. I höstbudgeten tvingas regeringen ge besked i flera känsliga frågor. Vissa sänkningar av inkomst- och förmögenhetsskatterna genomförs, men någon sammanhängande tillväxtstrategi kommer inte att presenteras.

Den svenska inflationen har bottnat men förblir mycket låg. Det underliggande måttet på inflationen, UND1X, ligger under Riksbankens mål på 2 procent såväl 2004 som 2005. Riksbanken genomför sin första räntehöjning sent i höst och i slutet av 2005 är styrräntan 3,25 procent.

Nyckeltal i svensk ekonomi
Årlig procentuell förändring

2002 2003 2004 2005
BNP 2,1 1,6 3,0 2,6
Arbetslöshet (%) 4,0 4,9 5,7 5,5
UND1X 2,5 2,3 1,0 1,3
Offentligt saldo (% av BNP) -0,3 0,5 0,1 0,3
Reporänta (dec) 3,75 2,75 2,25 3,25
Växelkurs, EUR/SEK (dec) 9,10 9,03 8,80 8,65SEB är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp med tyngdpunkten på större företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 672 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och totalt 4 miljoner kunder, varav 1,3 miljoner internetkunder. Den 31 december 2002 uppgick koncernens balansomslutning till 1 241 miljarder kronor och förvaltat kapital till 742 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.seb.net.


För ytterligare information kontakta:
Klas Eklund 08-763 8088
Håkan Frisén 08-763 8067
Bo Enegren 08-763 8594
Olle Holmgren 08-763 8079
Mikael Johansson 08-763 8093