Swedbank

Ny Östersjörapport: Trots nedväxling kör Östersjöregionen framåt – alltjämt finns här goda affärsmöjligheter för svenska företag

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2011 10:12 CEST

Swedbanks ekonomiska sekretariat presenterar idag bankens ”Östersjörapport” med fokus på regionens konjunktur och konkurrenskraft. I rapporten görs också en uppföljning av fjolårets nyhet – Östersjöindex – som mäter Östersjöländernas[1] affärsklimat i ett globalt perspektiv.

Östersjöregionens BNP har stärkts mer än vi förväntade ifjol och i år förutses tillväxten till 3,6 %. Krisen i eurozonen och avmattningen i den globala ekonomin dämpar dock återhämtningen under 2012 och 2013, vilket medför en nedväxling till 2,6 % respektive 2,9 %. Jämfört med många andra delar av Europa förutses dock utvecklingen bli starkare i Östersjöregionen. Likaså finns här flera goda affärsmöjligheter på växande konsumentmarknader, samtidigt som utrymmet för att använda sig av arbetsdelning och specialisering inom regionen kvarstår.

- Vid en större global nedgång kommer vår export- och råvaruprisberoende region också att påverkas negativt, men det finns större ekonomisk-politisk och finansiell stabilitet idag som skapar viss motståndskraft, säger Cecilia Hermansson, Swedbanks chefekonom. De största obalanserna denna gång finns i de nordiska länderna där hushållens skuldsättning utgör en sårbarhet.

Swedbanks Östersjöindex visar att de nordiska länderna rankas högst både globalt och i regionen när det gäller affärsklimat och konkurrenskraft, följt av Estland och Tyskland. Störst reformbehov återfinns i Ryssland, Ukraina och Polen, men även Litauen och Lettland hamnar under regionens genomsnitt.

- Krisen i Eurozonen tenderar att ta bort fokus från de mer långsiktiga utvecklingsfrågorna, säger Cecilia Hermansson, och om regionen ska kunna klara den ökade globala konkurrensen måste reformprocessen intensifieras. Det gäller inte minst på områden som arbetsmarknad och skattepolitik, samt även entreprenörskap, utbildning och innovation där det även finns utrymme för ett större samarbete inom regionen.

- Ryssland och Ukraina uppvisar en nedåtgående trend från redan låga nivåer när det gäller affärsklimat, säger Magnus Alvesson, ekonom på Swedbanks ekonomiska sekretariat. Detta gäller inte minst samhälls-styrning, och utan reformer som ökar diversifieringen riskerar dessa länders levnadsstandard sjunka dramatiskt vid ett större råvaruprisfall.

Trots att Danmark, Finland och Norge kommer väl ut i Östersjöindex med ett gott affärsklimat finns problem på arbetsmarknaden som på sikt riskerar att försämra konkurrenskraften.

- Höga inkomstskatter och ersättningsnivåer dämpar utvecklingen på de nordiska arbetsmarknaderna, säger Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank, och Finland utmärks även av svårigheter när det gäller lönebildningen som riskerar att äventyra landets exportutsikter.

Sveriges BNP-tillväxt har reviderats ned för innevarande år från 4,3 % i augustiprognosen till 3,9 % samt från 1,8 % till 1,1 % 2012, och från 2,3 % till 2,2 % 2013 (uppdaterad försörjningsbalans/nyckeltal bifogas). Främsta orsaken är utsikten om en svagare omvärldskonjunktur.

- Svenska företag har framgångsrikt kunnat parera tidigare nedgångar, men behovet av flexibilitet kvarstår, säger Magnus Alvesson. Samtidigt som arbetslösheten nu riskerar bita sig fast på höga nivåer, efterfrågar företagen ny kompetens och detta höjer kraven på både företag och myndigheter att medverka till en allt snabbare omställningsförmåga.

Läs hela Östersjörapporten i bifogat pdf dokument eller på www.swedbank.se.


För ytterligare information:    
Cecilia Hermansson, chefekonom, Swedbank, tfn 08-5859 7720
Magnus Alvesson, ekonom, Swedbank, tfn 08-5859 3341
Jörgen Kennemar, ekonom, Swedbank, tfn 08-5859 7730

[1] I Östersjöregionen ingår här Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Tyskland, Danmark, Finland och Sverige samt som associerade analysländer även Norge och Ukraina.