Värmdö kommun

Ny översiktsplan för Värmdö antagen

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2011 17:51 CET

Kommunfullmäktige i Värmdö beslutade vid onsdagens sammanträde att anta en ny översiktsplan för åren 2012-2030.

– Värmdös nya översiktsplan är en vägvisare för framtiden. I den visas hur kommunen ska utvecklas under de närmaste 20 åren. Ett enigt fullmäktige är överens om vikten av den nya utvecklingsstrategin som går ut på att bygga i kollektivtrafiknära lägen i tätorterna och i prioriterade förändringsområden där kommunalt vatten och avlopp hunnit byggas ut. Även verksamhetsutveckling, klimataspekter och satsning på natur, miljö och skärgård berörs i planen, sammanfattar en inte lite stolt Peter Frej (M), samhällsbyggnadsansvarigt kommunalråd, flera års arbete.

– Tonvikten på miljö, infrastruktur och bebyggelseutveckling är viktigt i en snabbväxande kommun som Värmdö. Det är betydelsefullt och glädjande att vi är överens om grunden för kommunens utveckling, säger Lars Bryntesson (S), oppositionsråd. Eftersom många väljer Värmdö för naturen och närheten till skärgården är en fortsatt utveckling inriktad på hållbart byggande, miljövänliga transporter, kretsloppsanpassad infrastruktur och bevarande av orörd natur viktig.

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. En översiktsplan ger en samlad bild av kommunens planerade och långsiktiga mål för samhällsutvecklingen. Den ger också vägledning inför beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön kan utvecklas och bevaras.

– Planen är en vägvisare för hela samhället. Den visar våra förtroendevaldas syn på och avvägning mellan olika allmänna intressen. Den grundliga förankring som uppnåtts genom att arbeta igenom planen i seminarieform i kommunstyrelsen ger goda förutsättningar för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling detaljplanering och bygglovprövning med stöd av översiktsplanen, säger kommunens utvecklingschef Lars Fladvad.

– Med Värmdös läge i hjärtat av Stockholms skärgård är vår satsning på miljö och natur jätteviktigt för hela regionens tillväxt. Det är ut till våra 10 000 öar och skär som alla vill för rekreation och friluftsliv. Därför är ökad tillgänglighet till stränder och VA-utbyggnad också viktiga frågor för framtiden, avslutar Peter Frej.

Värmdö är Stockholms stoltaste skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här bor drygt 38 000 människor, på sommarhalvåret växer kommunen med över 100 000. Inom bara 20 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.