Försäkringskassan

Ny ordförande i Försäkringskassornas förbund

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 16:18 CEST

Den 21-22 augusti 2003 samlades politiskt förtroendevalda och direktörer från landets 21 försäkringskassor till kongress i Gävle. Kongressen beslutade att Försäkringskasseförbundet byter namn till Försäkringskassornas förbund. Detta för att tydliggöra att förbundet är en intresse-, arbetsgivare- och serviceorganisation för Sveriges alla försäkringskassor.

På kongressen valdes även en ny styrelse. Ny ordförande i Försäkringskassornas förbund är Ulla Y Gustafsson (s), ordförande i Försäkringskassan Västra Götaland. Till 1:e vice ordförande valdes Kurt Kvarnström (s), ordförande i Försäkringskassan Dalarna och till 2:e vice ordförande valdes Gun Bexell (m), vice ordförande i Försäkringskassan Skåne.

Kongressen präglades till stor del av debatten kring förslaget att förstatliga försäkringskassan. Den av regeringen tillsatta ANSA-utredningen, har tidigare lämnat ett delbetänkande, där utredaren Hans-Erik Holmqvist föreslår att landets 21 självständiga försäkringskassorna, tillsammans med Riksförsäkringsverket ska bilda en ny sammanhållen myndighet. Kongressen var enig i sin uppfattning att motsätta sig förslaget, på det sätt det presenterats. Ett gemensamt uttalande antogs, se bilaga.

En annan stor fråga som påverkar landet försäkringskassor är den dramatiska ökning av sjukskrivningar som pågått under ett antal år. Det ställer stora krav på medarbetarna och organisationen som helhet. För att möta upp mot antal ärenden samt arbeta för att sänka antalet sjukskrivna pågår ett stort antal aktiviteter på försäkringskassorna runt om i landet. Kongressen uppmanar alla aktörer i samhället att i samverkan verka för att nå regeringens mål att halvera antalet sjukskrivna till år 2008 i ett uttalande, se bilaga.

Den 21-22 augusti 2003 samlades förtroendevalda från landets 21 försäkringskassor till kongress. Kongressen har enats om följande uttalande:

Att förstatliga försäkringskassorna hotar demokratin

Sverige har ett socialförsäkringssystem som bygger på att politiskt förtroendevalda i landets 21 försäkringskassor har det övergripande ansvaret för att verksamheten fungerar effektivt och att de försäkrade behandlas lika och rättvist. Försäkringskassorna betalar varje år ut 370 miljarder kronor. Socialförsäkringen är en grundbult i välfärdssystemet och det är självklart viktigt med den demokratiska styrning som de förtroendevalda utövar.

Försäkringskassornas verksamhet utvecklas positivt. Det finns både kunskap och en stark vilja hos landets försäkringskassor att fortsätta utvecklas till moderna och effektiva organisationer. Istället för att försvaga eller avveckla det politiska inflytandet över denna viktiga välfärdssektor bör de förtroendevaldas ställning stärkas. Försäkringskasseförbundet tillsammans med landets försäkringskassor vill fortsätta att utveckla den nuvarande organisationen.

Den av regeringen tillsatta ANSA-utredningen vill nu förändra hela socialförsäkrings-administrationen. De förtroendevalda styrelserna för länens försäkringskassor ska ersättas av försäkringsdelegationer utan möjlighet att fatta beslut. Utredningen föreslår att dagens 21 självständiga försäkringskassor bildar en ny organisation tillsammans med Riksförsäkringsverket, inom ramen för en ny myndighet. Dessutom diskuterar utredningen att de nu lokalt förankrade försäkringskassorna liksom handläggningen av ärenden koncentreras till sju regioner i landet.

Förslaget från ANSA-utredningen innebär en centraliserad organisation, där inflytandet från förtroendevalda och medborgarinsynen kraftigt försämras. Människors närhet till Sveriges gemensamt finansierade försäkringsservice ersätts av sämre tillgänglighet och längre avstånd till dem som fattar besluten. Viktig kompetens slås sönder och samarbetet på länsnivå försvåras.

Kongressen anser det oacceptabelt att genomföra en så stor organisationsförändring i ett läge då alla goda krafter istället borde koncentreras till att minska den allvarliga sjukfrånvaron. Förslagen riskerar att försvaga de insatser som nu görs för att pressa ner de höga sjuktalen. Ingenting i utredningens förslag visar på besparingar eller andra samhällsekonomiska vinster.

Kongressen avstyrker ANSA-utredningens förslag!

Den 21-22 augusti 2003 samlades förtroendevalda från landets 21 försäkringskassor till kongress. Kongressen har enats om följande uttalande:

Minskad sjukfrånvaro - ett gemensamt ansvar

Försäkringskasseförbundet och landets försäkringskassor har under många år arbetar aktivt med att möta den dramatiskt, ökande sjukfrånvaron och har under flera år påtalat den negativa utvecklingen för regeringen. Ett antal åtgärder har föreslagits och krav har ställts på att öka resurserna till försäkringskassornas arbete med att minska sjukfrånvaron.

I slutet av år 2000 presenterade Försäkringskasseförbundet och försäkringskassorna ett konkret åtgärdsprogram. Programmet visade hur försäkringskassorna ville arbeta för att minska ohälsan. Det blev starten till ett mer aktivt arbete.
Åtgärdsprogrammet är nu basen i projektet Prohälsa, som försäkringskassorna driver tillsammans med Riksförsäkringsverket sedan år 2002 och stödjer regeringens mål att halvera sjukfrånvaron till år 2008!

Försäkringskasseförbundet och försäkringskassorna arbetar offensivt vidare med dessa frågor. Rehabiliteringsresurserna stärks och försäkringskassorna satsar på utveckling av arbetsmetoder, egen kompetens inom ohälsoområdet, samt samarbete genom bland annat avstämningssamtal, med sjukskrivande läkare och andra inblandade aktörer.
Samarbetet lokalt, med arbetsförmedlingar, kommuner och landsting, fortsätter att utvecklas. Allt för att skapa bättre förutsättningar för framgångsrik rehabilitering. Under hösten väntas även ett riksdagsbeslut om finansiell samordning. Det kommer att öka möjligheten till lokal samverkan.

För att nå målet med minskad sjukfrånvaro måste arbetsmarknadens parter ta ett stort ansvar och alla måste delta. Tillsammans kan lokala näringslivet, fackliga organisationer, länsarbetsnämnd, kommun och landsting vidta fler åtgärder för att minska sjukskrivningarna och därmed sänks kostnaderna i pengar och mänskligt lidande.

Kontaktpersoner:
Ulla Y Gustafsson, ordförande Försäkringskassornas förbund, 070-576 08 63
Monica Berglund, Informationschef Försäkringskassornas förbund, 073-312 22 35