Utbildningsdepartementet

Ny organisation för etikprövning av forskning inrättas den 1 januari 2004

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 12:35 CET

Håkan Carlsson
Pressekreterare
08-405 18 89
0708-56 99 56

Charlotte Hall
Ämnesråd08-405 51 08

Gisela Dahlquist
Utredare
090-785 38 76
070-647 34 11

Mer information om den nya lagstiftningen och organisationen
finns på utredarens webbplats:
www. forskningsetikprovning.se

Den 1 januari 2004 träder den nya lag om etikprövning av forskning som avser människor och biologiskt material från människor, som riksdagen på regeringens förslag beslutade om i juni 2003, i kraft.

Regeringen har nu utsett ordförande, ledamöter och ersättare i de etikprövningsnämnder som inrättas för att sköta prövningen.

Till grund för regeringens beslut om hur verksamheten skall organiseras ligger det uppdrag som en särskild utredare, professor Gisela Dahlquist, har haft att förbereda och genomföra bildandet av en ny organisation för etikprövning av forskning.

– Den stora tilltro som finns i Sverige till forskningen och forskningens möjligheter, gör det särskilt viktigt att sådan forskning som är förenad med etiska ställningstaganden prövas av sakkunniga organ där även allmänheten är företrädd, säger utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros.

– Syftet med lagregleringen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet. Genom den nya lagen kan allmänhetens förtroende för forskningen, men även forskarnas och försökspersonernas rättssäkerhet, stärkas. Vi får nu ett öppet system för etikprövning av forskning som blir lika i hela landet och vars utveckling jag kommer att följa noga, säger Thomas Östros.

Den nya lagen om etikprövning av forskning som avser människor och biologiskt material från människor innebär ett krav på etikgodkännande av sådan forskning som lagen omfattar. Prövningen görs av sex regionala nämnder för etikprövning av forskning som är egna myndigheter och som kommer att ha sina kanslier vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå och Linköping samt vid Karolinska institutet.

Vid varje regional nämnd finns minst en avdelning som prövar ansökningar som gäller medicinsk forskning och en avdelning för prövning av ansökningar som gäller övrig forskning. Varje avdelning har tio ledamöter med vetenskaplig kompetens samt fem ledamöter som företräder allmänheten. Ordförande är en erfaren domare.

Beslut från en regional etikprövningsnämnd kan överklagas till Centrala etikprövningsnämnden av sökanden om beslutet har gått denne emot. Om en regional nämnd är oenig om utgången av etikprövningen, kan en minoritet inom nämnden begära att ärendet ska överlämnas till Centrala etikprövningsnämnden för avgörande.

I Centrala etikprövningsnämnden, som kommer att ha sitt kansli vid Vetenskapsrådet, finns förutom ordförande som är erfaren domare, fyra ledamöter med vetenskaplig kompetens samt två allmänföreträdare. Den centrala nämnden blir helt anslagsfinansierad, medan de regionala nämndernas etikprövning av forskning finansieras genom avgifter.