Umeå kommun

Ny parkeringsnorm på remiss

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 17:49 CET

Byggnadsnämnden skickar nu ett förslag till ny parkeringsnorm för Umeå kommun på remiss. Förslaget innebär bland annat att centrumområdet som kräver färre antal parkeringar (Zon A) utökas. Fastighetsägare i centrum bereds också möjlighet att ha färre parkeringar om de aktivt arbetar för ett miljövänligt resande.

När Umeå kommun 2016 aktualiserade översiktsplanepaketet, beslutades att parkeringsnormen skulle revideras. Parkeringsbehov förändras och utvecklingen går snabbt. Parkeringsnormen gäller både bilar och cyklar och ska tillämpas som riktlinje vid detaljplaneläggning och krav vid bygglov. Enligt plan- och bygglagen är det fastighetsägaren som bär ansvaret för att anordna parkering för sin fastighet. Kommunen har ett övergripande ansvar för parkeringsplaneringen och ska ange vilket parkeringsbehov som ska tillgodoses.

Nu går ett förslag till ny parkeringsnorm på remiss till bland annat Fastighetsägarföreningen, Hyresgästföreningen, UPAB, Ultra och kommunens verksamheter för Övergripande planering, Fastighet, Gator och parker samt Mark- och exploatering.

Zonindelning

Efterfrågan på parkering ser olika ut beroende på boendeform, tillgång till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar m.m. Parkeringsnormen är därför indelad i tre zoner; området inom 2 km radie från centrum och universitetet (Zon A), övriga stadsdelar (Zon B) och utanför tätort (Zon C). I Zon A är parkeringskvoten alltså lägre än i Zon B och C.Den nya parkeringsnormen innebär bland annat att Zon A har utvidgats.

Parkeringsnormen bygger på behovet

En ny kategori har skapats för små lägenheter (mindre än 35 m2). Där blir parkeringsnormen 0,3 (0,3 parkeringsplatser/lägenhet) inom Zon A, medan normen blir 0,7 för lägenheten större än 55 m2 i samma zon.

ZonLägenheter mindre än 35 kvadrat (bpl/lgh)Lägenheter mindre än 35 kvadrat (bpl/lgh)Lägenheter mindre än 35 kvadrat (bpl/lgh)Enbostadshus
-gemensam parkering
A0,3*0,6*0,7*1,2*
B0,7*0,7*0,8*1,5*
C0,9*0,9*1,2*1,5*

Beräkning av parkeringsbehovet för verksamheter baseras på antal anställda och besökande.

Parkeringsnormen omfattar också frågan om tillgång till parkeringsplatser anpassade för personer med nedsatt rörelseförmåga. Parkering ska finnas inom 25 meter från entré och antalet platser följer internationell ISO-standard (exempel 10 parkeringsplatser – 1 reserverad plats, 100 parkeringsplatser – 3 reserverade platser). Men vid sjukhus, rekreationsområden och köpcentra ska fler platser övervägas.

Färre parkeringar utmed kollektivtrafikens stomlinjenät och i centrum

En reducering från parkeringsnormen med 10 % erbjuds om fastigheten ligger 400 meters radie från en busshållplats (linje 1, 8 och 9). Gäller alla zoner men gäller inte normen för parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga och gästparkeringar.

Grönt parkeringsköp

Fastighetsägare/byggherrar kan ansöka om reducerad parkeringsnorm inom Zon A i utbyte mot ett ökat ansvarstagande hos dem i syfte att åstadkomma ett miljöbra resebeteende.

Efter ett yrkande från Vänsterpartiet tog nämnden ett enhälligt beslut att detta inte bara ska gälla för verksamheter, utan även gälla bostäder.

- Nu går det här förslaget ut på remiss och vi hoppas kunna ta beslut i nämnden i maj, säger Mikael Berglund (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03

Mattias Sehlstedt (V)
ledamot
byggnadsnämnden
070-627 53 15Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.