Preem

Ny pilotanläggning för förnybara drivmedel

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 09:52 CEST

Nu byggs en så kallad slurry-hydrokrackerpilotanläggning för förnybara drivmedel baserade på skogsråvara i Piteå. Den ska bidra till att transportsektorn blir fossilfri år 2030 och Preem är en av flera finansiärer i projektet.

I Sverige har det hittills saknats forskningsanläggningar för uppgradering av olika bioråvaror till förnybara drivmedel i pilotskala. Anläggningen i Piteå ska bidra till att utveckla ny teknik för att öka produktionen av svenska förnybara drivmedel. Preem kan redan idag ta emot förnybar råvara, till exempel tallolja och omvandla de till högklassig HVO-diesel, identisk med fossil diesel.

– Preem har som mål att framställa ca 3 miljoner ton förnybara drivmedel år 2030. Volymen motsvarar lite drygt Preems försäljning på den svenska marknaden. En kritisk framgångsfaktor är tillgång på hållbara råvaror och lignin från svenska massabruk är en råvara vi tror kommer att spela en stor roll i omställningen, säger Petter Holland, vd på Preem.

Den pilotanläggning som ska uppföras på SP ETC, i Piteå, under 2016 ger möjlighet att processa upp till några hundra liter per dygn. Anläggningen har nödvändiga processteg och är tillräckligt stor för att kunna skalas upp. Utmaningen är att tillverka ett flytande lignin som Preem sedan kan processa till förnybar bensin och förnybar diesel i sina raffinaderier. En bedömning visar att bortåt två miljoner ton svartlutslignin kan utvinnas per år från svenska massabruk (10 TWh/år) vilket i sin tur ger lika mycket förnybara drivmedel.

– Vi är mycket glada för att vara värd för satsningen och att kunna agera som en innovationspartner till näringsliv och akademi. Anläggningen kompletterar övriga pilotmiljöer och kan spela en viktig roll för utveckling av klimatsmarta drivmedel till nya lönsamma produkter, säger Markus Norström, affärsområdeschef Energi på SP.

Fakta om projektet:
Finansiärer av projektet är Energimyndigheten, Kempestiftelserna, SP ETC, Preem och Chalmers. Energimyndighetens finansiering kommer från Biodrivmedelsprogrammet: Termokemiska processer. SunCarbon är en huvudintressent i projektet och genomför konceptverifieringsdelen tillsammans med SP ETC.

Fakta om Lignin:
Lignin är ett av de mest allmänt förekommande organiska föreningarna i naturen och är ett samlingsnamn på en serie av polymera aromatiska föreningar som ingår i växters cellväggar. Råvaran vid tillverkningen kan exempelvis baseras på rester från skogsindustrin eller från jordbruk.

För mer information, kontakta:
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem, 070-450 12 22, helene.samuelsson@preem.se
Markus Norström, affärsområdeschef Energi på SP, 070-380 58 84, markus.norstrom@sp.se

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Våra två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 300 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2015 var Preems omsättning 66 miljarder SEK.