Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

​Ny rapport: Användning och skador av alkohol, narkotika och tobak i Kalmar län kartlagda

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2016 09:00 CET

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län kartlagt hur konsumtionen av alkohol, narkotika och tobak ser ut i ett antal av länets kommuner. Genom att också titta på skadeutvecklingen och dödstal kan man dra slutsatser om vilka delar av det förebyggande arbetet som behöver utvecklas.

Resultaten av kartläggningen visar att Kalmar län ligger på ungefär samma nivåer som riket när det alkoholkonsumtion, både bland unga och vuxna. Narkotikasituationen ser något bättre ut i Kalmar län än i riket. Rökning och skador orsakade av rökning är mer utbrett i Kalmar län än i riket, men andelen dagligrökare sjunker både i länet och riket. Men det finns systematiska skillnader mellan kommunerna i Kalmar län både när det gäller användning av alkohol, narkotika och tobak, relaterade skador och utvecklingen över tid.

- Ofta är skillnaderna mellan kommuner påtagliga, särskilt när det gäller antal vårdade och antal dödsfall relaterade till alkohol, narkotika och tobak. Det tycker jag är allvarligt, säger Håkan Leifman som står bakom rapporten.

Kartläggningen visar att en kommun som ligger högt på en substans bland unga tenderar att ligga högt på övriga substanser och också uppvisa högre vårdtal och dödstal. En kommun som har hög användning bland vuxna tenderar också att ha hög användning bland unga. Undersökningen omfattar ett fåtal kommuner så man ska vara försiktig med att använda resultaten för andra län och kommuner. Men det finns inga hinder för andra län att göra samma typ av kartläggning.

- För många av Sveriges kommuner och län finns idag data som kan utnyttjas bättre. Bara genom att sammanställa uppgifter om användning av till exempel alkohol bland unga och vuxna kan man dra vissa slutsatser. Lägger man till uppgifter om skadeutvecklingen kan man dra ännu fler slutsatser om var en kommun eller ett län bör sätta in resurser, säger Håkan Leifman avslutningsvis.

Bakgrund

Sedan drygt ett år tillbaka deltar nio av Kalmar läns tolv kommuner i ett utvecklingsarbete som syftar till att skapa ett långsiktigt effektivt och strukturerat lokalt alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbete. Arbetet genomförs av länsstyrelsen i Kalmar län – genom länssamordnaren – och CAN. Modellen benämns ILFA (Indikatorsbaserat lokalt förebyggande arbete) och går i korta drag ut på att med hjälp av uppgifter (indikatorer) om hur kommunerna arbetar och hur konsumtionen och skadorna av ANDT utvecklas lokalt ge rekommendationer på hur det förebyggande arbetet kan utvecklas vidare. Kommunerna som ingår i ILFA får skräddarsydda rapporter både för resultat och rekommendationer.

Rapporten "Konsumtion och skador av av alkohol, narkotika och tobak i Kalmar län", rapport 155,  finns att ladda ner på www.can.se.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se, www.drugsmart.com och www.espad.org.