Riksdagen

Ny rapport från civilutskottet belyser frågan om bortförda barn

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 16:09 CEST

Civilutskottet har låtit göra en uppföljning av frågan om olovligt bortförande eller kvarhållande av barn i internationella förhållanden.


Det här är några av iakttagelserna i rapporten:
  • Det är inte enkelt att uppskatta den reella omfattningen av olovligt bortförande eller kvarhållande av barn i internationella förhållanden. Uppföljningen visar att det totala antalet ärenden som inrapporterades till UD under perioden 2001-2008 tyder på en ökande trend. Det handlar både om barn som har sin hemvist i Sverige och som har förts bort till eller hållits kvar i andra länder och om barn med hemvist i andra länder som har bortförts olovligen till Sverige.
  • I 54 procent av de ärenden från 2003 och 2006 som särskilt har studerats är mamman den bortförande föräldern. Bortförandet sker ofta till ett europeiskt land.
  • Uppföljningen pekar på vissa svårigheter med den internationella konvention (1980 års Haagkonvention) som oftast används, bland annat att den tolkas och tillämpas på olika sätt av de konventionsanslutna staterna. En svårighet är hemvistbegreppet och en annan den restriktiva tillämpningen av de skäl som enligt konventionen kan förhindra en överflyttning - något som kan komma att kollidera med barnets bästa.
  • Handläggningstiderna är generellt långa för ärenden som rör bortförande av barn, särskilt i ärenden där länderna inte är anslutna till gällande konventioner på området. Ett ärendes handläggningstid är kortast när de berörda föräldrarna kommer överens om ett frivilligt återlämnande.

    I uppföljningen pekas det på att internationell medling skulle kunna vara ett verktyg att använda sig av i syfte att stödja föräldrar i deras ambition att lösa uppkomna problem. I vissa länder finns antingen oberoende privata organ eller statliga organ som arbetar med internationell medling i frågor som rör bortföranden eller kvarhållanden av barn. Det konstateras att något sådant organ inte finns i Sverige.

    Det konstateras vidare att svenska domstolar för närvarande saknar möjlighet att fastställa ett avtal som tagits fram mellan föräldrar genom medling.
För mer information: Ring Gün Sahin, utredare/utvärderare vid Riksdagens utredningstjänst, på telefon 08-786 45 20 eller Caroline Hedvall, föredragande i civilutskottet, på telefon 08-786 42 16.
Civilutskottets ledamöter
Dokument
Rapport från riksdagen 2008/09:RFR8 Bortförda och kvarhållna barn i internationella förhållanden - en uppföljning

Åse Karlsen
Informationssekreterare, tfn 08-786 40 00