ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Ny rapport från ITPS: Ekonomiska effekter av integration och invandring

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 15:37 CEST

I samband med 2002 års valrörelse lyftes invandring och integration fram som två olika medel för att öka arbetskraftsutbudet och bredda skattebasen. Sedan dess har frågan om vad som är mest lönsamt för Sverige debatterats flitigt. Frågan är inte om Sverige skall satsa på antingen arbetskraftsinvandring eller integration – för att bevara välfärd och skapa tillväxt behövs både och!

Trots att arbetskraftsinvandringen under 1960-talet länge setts som nödvändig för att den svenska industrin skulle kunna expandera var de ekonomiska effekterna av invandringen små. Inkomstöverföringarna från de invandrade till de infödda upp­gick till cirka en procent av BNP per år under 1950- och 60-talen. Några långsiktigt posi­tiva effekter på tillväxten har heller inte påvisats. De områden där det finns en arbetskraftsbrist idag, och där denna förväntas bli större i framtiden, är främst vård, skola och omsorg. En förutsättning för att arbetskraftsinvandringen ska ha en posi­tiv inverkan på den svenska ekonomin är att de utlandsfödda som kommer till Sverige, kan börja arbeta direkt när de anländer. För detta krävs både språkliga och kulturella färdigheter.

En ökad integration av utrikes födda på arbetsmarknaden framhålls i den interna­tio­nel­la forskningen som samhällsekonomiskt nödvändig. Bland annat ger detta posi­ti­va effekter på den offentliga budgeten. För Sveriges del har dessa effekter beräk­nats motsvara 1,4 procent av BNP för 2001.

Att få så många som möjligt i arbetsför ålder att bidra till försörjningen, ger stora budgeteffekter och lättar därmed trycket på försörjningsbördan. Samtidigt behövs en invandring av utländska specialister för att undvika flaskhalsar i produktionen. Därför behövs både arbetskraftsinvandring och integration av invandrad arbetskraft som redan finns i Sverige

Hämta rapporten Ekonomiska effekter av integration och invandring (A2003:010) på ITPS hemsida www.itps.se

För ytterligare information:
Daniel Rauhut, ITPS, telefon 063 16 66 12 e-post daniel.rauhut@itps.se