ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Ny rapport från ITPS: Vem försörjer vem?

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 11:56 CET

Försörjningsfrågan och ekonomisk tillväxt

Debatten om hur vi ska klara ekonomin med en åldrande befolkning är intensiv. Mycket intresse har riktats mot hur vi ska kunna få fler människor i arbetsför ålder – ökade födelsetal, arbetskraftsinvandring, etc. I den här rapporten hävdar vi att det viktigaste är att se till att så många som möjligt i de arbetsföra åldrarna faktiskt jobbar och försörjer snarare än blir försörjda.

Sverige kan förbättra sin försörjningsförmåga genom att minska den, i ett internationellt perspektiv, höga sjukfrånvaron och stora förtidspensioneringarna, samt minska arbetslösheten hos t.ex. invandrare och ungdomar. Att öka antalet arbetade timmar är ett annat sätt att förbättra kvoten mellan försörjda och försörjande. Invandring utgör ingen lösning när det gäller försörjningsfrågan då invandringen måste bli mycket omfattande.

ITPS ger i denna rapport en översikt av hur försörjningsproblemet sett ut under 1900-talet och hur den ekonomiska tillväxten påverkats av de demografiska förändringarna. Den mörka bild som målas upp av de effekter de framtida demografiska förändringarna kan leda till är ideologiskt laddad, och det är svårt att finna entydiga belägg för att framtiden blir mörk. Olika mått och definitioner av relationen mellan försörjande och försörjda ger olika resultat. Sämst är de demografiska måtten och definitionerna, t.ex. totalbefolkningen dividerat med 20-64 åringar, då dessa inte tar hänsyn till vem som försörjer och vem som blir försörjd. Bäst är det mått som mäter relationen mellan totalbefolkningen och antalet personer i arbete.

Den svenska situationen framstår inte som förhållandevis gynnsam vid en internationell jämförelse. De flesta länder kan, till skillnad från Sverige, öka arbetskraftsdeltagandet hos kvinnorna, vilket förbättrar dessa länders försörjningssituation

Hämta rapporten A2003:011 Vem försörjer vem? Försörjningsfrågan och ekonomisk tillväxt på ITPS hemsida www.itps.se

För ytterligare information:
Daniel Rauhut, ITPS, telefon 070 306 66 12, e-post daniel.rauhut@itps.se